ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1947 จากทั้งหมด 145238 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Psychology of the Thai people : values and behavioral patterns / by Suntaree Komin.

โดย Suntaree Komin.

เลขเรียกหนังสือ: 303.372 S958P | 155.89593 S958P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Research Center, National Institute of Development Administration, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.89593 S958P] (1), PYULIB-DW [Call number: 155.89593 S958P] (1).

2. Psychology and life / Floyd L. Ruch.

โดย Ruch, Floyd L.

เลขเรียกหนังสือ: 150 R899P 1963 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Scott, Foresman, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 R899P 1963] (1), PYULIB-DW [Call number: 150 R899P 1963] (1).

3. Childhood and society / Erik H. Erikson.

โดย Erikson, Erik H.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 E68C 1963 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., rev. and enl.ข้อมูลการพิมพ์: New York : W.W. Norton, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 E68C 1963] (4), PYULIB-DW [Call number: 155.4 E68C 1963] (1).

4. Stanford-Binet intelligence scale : manual for the third revision form L-M / Lewis M. Terman, Maud A. Merrill

โดย Terman, Lewis M | Merrill, Maud A.

เลขเรียกหนังสือ: 153.93 T319S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Houghton Mifflin, c1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.93 T319S] (2).

5. The interpersonal communication book / Joseph A. DeVito

โดย DeVito, Joseph A.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 D496I 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th edข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper Collins, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 D496I 1992] (1).

6. ปรัชญาชีวิต ศาสตร์แห่งความสำเร็จ = The law of success / ผู้เขียน, นโปเลียน ฮิลล์ ; ผู้แปล, ปสงค์อาสา.

โดย ฮิลล์, นโปเลียน | ปสงค์อาสา.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ฮ459ป 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มังกาพย์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ฮ459ป 2534] (4).

7. รายงานการวิจัยเรื่องความทันสมัย ภาพพจน์เกี่ยวกับตนเอง และปัญหาบางประการของคนชรา / โดย พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, สินี กมลนาวิน, ประเสริฐ รักไทยดี.

โดย พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ | สินี กมลนาวิน | ประเสริฐ รักไทยดี | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 305.26 พ795ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตยพัฒนบริหารศาสตร์, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 พ795ร] (2).

8. จิตเวชศาสตร์ = Psychiatry / ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร, บรรณาธิการ.

โดย ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร.

เลขเรียกหนังสือ: 616.89 จ464 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.89 จ464 2534] (9), PYULIB-DW [Call number: WM100 จ464 2534] (7).

9. หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา = Principles and system of school guidance / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.4 ม246ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.4 ม246ห] (9).

10. จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว = Fundamental psychology and sociology for guidance / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.4 ม246จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.4 ม246จ] (1), PYULIB-DW [Call number: 371.4 ม246จ] (4).

11. จิตวิทยาทั่วไป / โดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ.

โดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 150 ส141จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 ส141จ] (2).

12. จิตวิทยาการศึกษา / ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.

โดย ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 370.15 ป474จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.15 ป474จ] (2).

13. จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / โดย ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์.

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ส265จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ส265จ] (1), PYULIB-DW [Call number: 155.4 ส265จ] (1).

14. จิตวิทยาผู้บริโภค / กรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ.

โดย กรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาจิตวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก173จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ก173จ] (1).

15. คุยกับลูกเรื่องเพศ / ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, เขียน.

โดย ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์.

เลขเรียกหนังสือ: 649.65 ย127ค 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แปลน พับลิชชิ่ง, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 649.65 ย127ค 2534] (1).

16. เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น = / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.4 ม246ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533-34สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 371.4 ม246ท] (4).

17. จิตวิทยาสังคม = Social psychology / สถิต วงศ์สวรรค์

โดย สถิต วงศ์สวรรค์.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส183จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ส183จ] (5), PYULIB-DW [Call number: 302 ส183จ] (1).

18. สารัตถจิตวิทยาสังคม = Essentials of social psychology / นวม สงวนทรัพย์

โดย นวม สงวนทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 302 น297ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 น297ส] (1), PYULIB-DW [Call number: 302 น297ส] (1).

19. เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ / สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์.

โดย สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์.

เลขเรียกหนังสือ: 153.42 ส282ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.42 ส282ท] (3).

20. จิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก = Psychology of child learning / เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์.

โดย เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 155.41315 พ893จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.41315 พ893จ] (3), PYULIB-DW [Call number: 155.41315 พ893จ] (5).