ผลการค้นหาของคุณมี 35 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Dictionary of psychology / Philip Lawrence Harriman

โดย Harriman, Philip Lawrence.

เลขเรียกหนังสือ: 150.3 H298D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Especially abbreviated ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Philosophical Library, c1947สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 150.3 H298D] (1).

2. ผลของการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและอัตมโนทัศน์ของนักศึกษาวิทยาลัยครู = The effects of assertive training on behavior and self-concept changes of teachers' college students / โดย วิชิต บุญซื่อ

โดย วิชิต บุญซื่อ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.153 ว549ผ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2525หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 370.153 ว549ผ] (1).

3. การเปรียบเทียบค่านิยมทางสังคมระหว่างผู้ใหญ่และหนุ่มสาวในระดับการศึกษาสูงเกี่ยวกับครอบครัวและการสมรส = The values with respect to marriage and family of educated older generation and younger generation individuals : a comparative study / กัญญา แสงสุชาติ

โดย กัญญา แสงสุชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 303.372 ก383ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2510หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2510 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 303.372 ก383ก] (1).

4. การฝึกอบรมทักษะการดำเนินชีวิต เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย = Life skills training for increasing academic achievement and self-esteem of college students / กัลยา เฟื่องเพียร

โดย กัลยา เฟื่องเพียร.

เลขเรียกหนังสือ: 170.440715 ก398ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 170.440715 ก398ก] (1).

5. Learning of a binary number concept under various contingencies of reinforcement and levels of stimulus complexity and its analysis by a Markov chain model / by Kenneth Kampe

โดย Kampe, Kenneth.

เลขเรียกหนังสือ: 153.15 K36L (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1976หมายเหตุ: Thesis (doctoral)--Srinakharinwirot University, 1976 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 153.15 K36L] (1).

6. จิตวิทยา : นิยามและคำศัพท์ / ผู้แต่งและเรียบเรียง, เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว, ไพบูลย์ เทวรักษ์

โดย เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว | ไพบูลย์ เทวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 150.3 ก811จ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : เอส ดี เพรส การพิมพ์, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 150.3 ก811จ 2543] (3).

7. อัศจรรย์จิตมนุษย์ : คู่มือจิตวิทยาสำหรับครอบครัว คณะผู้แปล, กิตติกร มีทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย กิตติกร มีทรัพย์ | บริษัทรีดเดอร์ส ไดเจสท์.

เลขเรียกหนังสือ: 150 อ574 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 150 อ574] (1).

8. A dictionary of psychology / Andrew M. Colman

โดย Colman, Andrew M.

เลขเรียกหนังสือ: 150.03 C716D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 150.03 C716D] (1).

9. Handbook of industrial, work and organizational psychology. Vol. 1, Personnel psychology / edited by Neil Anderson ... [et al.]

โดย Anderson, Neil.

เลขเรียกหนังสือ: 158.7 H236 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 158.7 H236] (1).

10. The English-Thai dictionary of psychology / ผู้รวบรวมโดย บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์.

โดย บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์.

เลขเรียกหนังสือ: 150.3 บ588อ 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : S & K Books, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 150.3 บ588อ 2545] (3).

11. อุ่นไอรัก--เกราะแห่งชีวิตและครอบครัว / ผู้เขียน, กมลพรรณ ชีวพันธุศรี

โดย กมลพรรณ ชีวพันธุศรี.

เลขเรียกหนังสือ: SET 0069 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพื์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0069] (2). Items available for reference: [Call number: SET 0069] (1).

12. พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา อักษร A-L ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน.

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 150.3 ร421พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 150.3 ร421พ] (3).

13. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปัจจัยความเครียดในการทำงานกับสภาวะความเครียดตามความเป็นจริงของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The relationship between the perception of stress factors and the state of experienced by the police in Amphoe Mueang, Chiang Mai / เผชิญวาส ศรีชัย

โดย เผชิญวาส ศรีชัย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 158.72 ผ759ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 158.72 ผ759ค] (1).

14. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ทัศนคติต่ออาชีพและความสำเร็จในอาชีพของผู้แทนขายสินค้าอุตสาหกรรม = Relationships among personality, career attitudes and career success of industrial-sale representatives / ลลนา เลิศพฤกษ์

โดย ลลนา เลิศพฤกษ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ล144ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 158.1 ล144ค] (1).

15. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและความสำเร็จในวิชาชีพทัตแพทย์ = The relationship between personality and career success of dentists / พิริยะ เชิดสถิรกุล

โดย พิริยะ เชิดสถิรกุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 พ733ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 158.1 พ733ค] (1).

16. ความสัมพันธ์ระหว่างผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแคชเชียร์รายวัน บริษัทเทสโก้ โลตัส สาขาเชียงใหม่ = The relationship between structured interview scores and work performance scores of the daily cashier staff at the Tesco Lotus Company in Chiang Mai / สมคเณ แสงวัฒนะ

โดย สมคเณ แสงวัฒนะ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 158.39 ส232ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 158.39 ส232ค] (1).

17. การเปรียบเทียบความวิตกกังวลทางสังคม การปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ และวิธีกรเผชิญปัญหาของผู้ประกอบการในจังหวัดลำปาง = A comparison of social anxiety, resilience and coping mechanisms of entrepreneurs in Lampang Province / นวพร อิ่มใจ

โดย นวพร อิ่มใจ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 152.46 น297ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 152.46 น297ก] (1).

18. การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 6 เรื่อง จิตวิทยากับการพัฒนามนุษย์ : ความงดงามของผู้สูงวัย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2549 ณ อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จิตวิทยาตะวันออก-ตะวันตก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย การประชุมทางวิชาการ เรื่อง จิตวิทยากับการพัฒนามนุษย์ : ความงดงามของผู้สูงวัย (ครั้งที่ 6 : 2549 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จิตวิทยาตะวันออก-ตะวันตก.

เลขเรียกหนังสือ: 150 ก475ก (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัย, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 150 ก475ก] (1).

19. สภาพแวดล้อมทางครอบครัว โรงเรียน และบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของนักเรียนวัยรุ่น = Family environment, school environment and personality related to adolescent student's adjustment / ปริญญานิพันธ์ของ กมลพรรณ จันทร์พยอม

โดย กมลพรรณ จันทร์พยอม.

เลขเรียกหนังสือ: 100 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2550สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

20. การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ไขความเชื่อีที่ผิดเกี่ยวกับจิตวิทยา = Proceedings of the East-West psychological science research center, faculty of psychology, Chulalongkorn University, volume 7 / คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุม อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โดย การประชุมทางวิชาการเรื่อง ไขความเชื่อีที่ผิดเกี่ยวกับจิตวิทยา (ครั้งทึ่ 7 : 2550 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 100 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ, 2550สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).