ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1162 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. วิธีปรับจิตใจให้กล้าแกร่ง = The psychology of winning.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ว614 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เดอะบอสส์, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ว614] (1).

2. จิตวิทยา : จิตวิญญาณ / ประสาน ต่างใจ, เขียน

โดย ประสาน ต่างใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 128.2 ป398จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 128.2 ป398จ] (1).

3. สุขภาพจิต / อัมพร โอตระกูล

โดย อัมพร โอตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 362.2 อ555ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.2 อ555ส] (1).

4. ก้าวข้ามความล้มเหลว / การ์ตูน.

โดย การ์ตูน.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ก453ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ก453ก] (1).

5. คัมภีร์อ่านใจคน / พุฒิธาดา.

โดย พุฒิธาดา.

เลขเรียกหนังสือ: 155.23 พ823ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพทาย, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.23 พ823ค] (1).

6. ประมวลความรัก / ประมวล เพ็งจันทร์.

โดย ประมวล เพ็งจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 152.41 ป349ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 152.41 ป349ป] (1).

7. จิตวิทยาทั่วไป / โดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ.

โดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 150 ส141จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 ส141จ] (2).

8. จิตวิทยาการศึกษา / ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.

โดย ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 370.15 ป474จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.15 ป474จ] (2).

9. จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / โดย ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์.

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ส265จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ส265จ] (1), PYULIB-DW [Call number: 155.4 ส265จ] (1).

10. จิตวิทยาผู้บริโภค / กรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ.

โดย กรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาจิตวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก173จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ก173จ] (1).

11. คุยกับลูกเรื่องเพศ / ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, เขียน.

โดย ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์.

เลขเรียกหนังสือ: 649.65 ย127ค 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แปลน พับลิชชิ่ง, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 649.65 ย127ค 2534] (1).

12. สารัตถจิตวิทยาสังคม = Essentials of social psychology / นวม สงวนทรัพย์

โดย นวม สงวนทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 302 น297ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 น297ส] (1), PYULIB-DW [Call number: 302 น297ส] (1).

13. เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ / สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์.

โดย สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์.

เลขเรียกหนังสือ: 153.42 ส282ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.42 ส282ท] (3).

14. การจัดการพฤติกรรมมนุษย์ / สิทธิโชค วรานุสันติกุล.

โดย สิทธิโชค วรานุสันติกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 150 ส722ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 ส722ก] (3).

15. เรียนรู้ผู้ชาย = What every woman should know about men / จอยซ์ บราเดอร์ส, เขียน ; ลลิตา ธีระสิริ, เรียบเรียง.

โดย บราเดอร์ส, จอยซ์ | ลลิตา ธีระสิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 155.632 บ213ร 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : รวมทรรศน์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.632 บ213ร 2536] (1).

16. จิตวิทยาพาเพลิน / หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย.

โดย ตุ้ย ชุมสาย, ม.ล.

เลขเรียกหนังสือ: 150 ต637จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 ต637จ] (2), PYULIB-DW [Call number: 150 ต637จ] (1).

17. เทคนิคการรักษาโรคประสาทด้วยตัวเอง / วัลลภ ปิยะมโนธรรม

โดย วัลลภ ปิยะมโนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 616.852 ว447ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เยียร์บุ๊คพับลิชเช่อร์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.852 ว447ท] (2), PYULIB-DW [Call number: 616.852 ว447ท] (2).

18. จิตวิทยาสังคม = Social psychology / ไวรัช เจียมบรรจง

โดย ไวรัช เจียมบรรจง.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ว976จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ว976จ] (1), PYULIB-DW [Call number: 302 ว976จ] (1).

19. จิตวิทยาสังคม / โดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 302 จ464 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชัยศิริการพิมพ์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 จ464 2524] (1), PYULIB-DW [Call number: 302 จ464 2524] (1).

20. ช่วยให้เด็กฉลาดที่บ้านและที่โรงเรียน = Coping with kids and school / ลินดา เอลเบิร์ด ; แปลโดย พรรณพิไล นาคธน

โดย เอลเบิร์ด, ลินดา | พรรณพิไล นาคธน.

เลขเรียกหนังสือ: 649.68 อ915ช เลขเรียกหนังสือ: WS105.5.C3 อ571ช 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฌ ฌาน, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 649.68 อ915ช] (2), PYULIB-DW [Call number: WS105.5.C3 อ571ช 2530] (1).