ผลการค้นหาของคุณมี 24 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานผลการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของภาษาต่อการคิดเชิงเหตุผลในเด็กไทย : การวิจัยเชิงทดลอง / จำนง วิลูบย์ศรี.

โดย จำนง วิบูลย์ศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 153.4 จ343ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.4 จ343ร] (1).

2. รายงานการสำรวจวิจัย ภาวะทางจิตใจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535, สำรวจระหว่างวันที่ 10-25 สิงหาคม 2535 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ คณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม | สถาบันสุขภาพจิต | คณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2535-สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. การดำเนินชีวิตในครอบครัวกับความเครียดในการทำงาน = Work stress and family functioning / ประหยัด สายวิเชียร, วาณี เอี่ยมศรีทอง

โดย ประหยัด สายวิเชียร | วาณี เอี่ยมศรีทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 306.85 ป424ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.85 ป424ก] (1).

4. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนไทย / ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์, สุรพล ปธานวนิช

โดย ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์ | สุรพล ปธานวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 362.7 ศ327น (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.7 ศ327น] (2).

5. รายงานการวิจัยเรื่อง การรับรู้และแนวโน้มพฤติกรรมด้านจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / โดย ศรัญญา กันตะบุตร, นิตยา เจรียงประเสริฐ, กุลสิรี โค้วสุวรรณ์

โดย ศรัญญา กันตะบุตร | นิตยา เจรียงประเสริฐ | กุลสิรี โค้วสุวรรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 ศ159ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547ชื่อเรื่องอื่น: การรับรู้และแนวโน้มพฤติกรรมด้านจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 ศ159ร] (1).

6. รายงานวิจัย การคัดกรองโรคสมาธิสั้นและความบกพร่องด้านการเรียนในโรงเรียน = School-based screening for attention deficit and Hyperactivity disorder (ADHD) and learning disorders (LD) / ภาสุรี แสงศุภวานิช ... [และคนอื่นๆ]

โดย ภาสุรี แสงศุภวานิช | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.8589 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: การคัดกรองโรคสมาธิสั้นและความบกพร่องด้านการเรียนในโรงเรียน.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.8589 ร451] (1).

7. การวิเคราะห์งานวิจัยจากฐานข้อมูลบทคัดย่อวิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชของกรมสุขภาพจิต ปี 2547-2551 / วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พัชริน คุณค้ำชู

โดย พัชริน คุณค้ำชู | กรมสุขภาพจิต. สำนักพัฒนาสุขภาพจิต.

เลขเรียกหนังสือ: 600 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2552สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

8. รายงานวิจัย การพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับประชาชนไทย อายุ 12-60 ปี

โดย กรมสุขภาพจิต. สำนักพัฒนาสุขภาพจิต.

เลขเรียกหนังสือ: 100 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2544ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับประชาชนไทย อายุ 12-60 ปี.สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

9. รายงานการวิจัยเรื่องความทันสมัย ภาพพจน์เกี่ยวกับตนเอง และปัญหาบางประการของคนชรา / โดย พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, สินี กมลนาวิน, ประเสริฐ รักไทยดี.

โดย พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ | สินี กมลนาวิน | ประเสริฐ รักไทยดี | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 305.26 พ795ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตยพัฒนบริหารศาสตร์, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 พ795ร] (2).

10. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยวิธีการฝึกอบรมทักษะการดำเนินชีวิต = Increasing academic achievement and self-esteem of college students through life skills training / กัลยา วรรณกูล.

โดย กัลยา วรรณกูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ก399ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ก399ก] (4).

11. การวิจัยเชิงวิเคราะห์เรื่องอิทธิพลของสภาพแวดล้อมและภูมิหลังของเด็กที่มีต่อการพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลในเด็กไทย = An analytical research impact of environmental factors and personal backgrounds of Thai children on the development of their logical thinking / โดย เยาวดี วิบูลย์ศรี.

โดย เยาวดี วิบูลย์ศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 155.41342 ย538ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.41342 ย538ก] (2).

12. รายงานการวิจัย สถานภาพการวิจัยสาขาจิตวิทยาในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2516-2535 = The status of research in psychology in Thailand from 1973-1992 / คณะผู้วิจัย, จรรจา สุวรรณทัต ... [และคนอื่นๆ]

โดย จรรจา สุวรรณทัต | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 150.72 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150.72 ร451] (2).

13. การตัดสินและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กก่อนวัยเรียน / โดย อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ, ศิริมา สุวรรณ.

โดย อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ | ศิริมา สุวรรณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 171.2 อ252ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 171.2 อ252ก] (5).

14. รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้สื่อเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดเห็นและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนพาณิชยการแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร = Using media for modification of sexual opinions and behaviours among adolescents : case study in a commercial college in Bangkok / อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

โดย อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 362.7083 อ846ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.7083 อ846ร] (4).

15. รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจการใช้เวลาในการทำกิจกรรมด้านการบำรุงรักษาตนเอง การทำงาน และกิจกรรมยามว่าง ในผู้ป่วยโรคจิตและคนปกติ = Survey of time management of self maintenance, work and leisure in psychosis and normals / โดย ณรงค์ สุขาบูรณ์, เทียม ศรีคำจักร, วงศ์พรรณ มาลารัตน์

โดย ณรงค์ สุขาบูรณ์ | เทียม ศรีคำจักร | วงศ์พรรณ มาลารัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 616.89 ณ214ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.89 ณ214ร] (1).

16. ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อการเพิ่มการรับรู้ความสามารถของตนในการเรียนรู้การกำกับตนเอง = The effect of group reality therapy on increasing self-efficacy for self-regulated learning / สมพร กิ่วแก้ว.

โดย สมพร กิ่วแก้ว | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 158.35 ส265ผ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.35 ส265ผ] (2), PYULIB-DW [Call number: 158.35 ส265ผ] (1).

17. รายงานวิจัยการศึกษาคะแนนความสามารถทางสติปัญญา (IQ) เด็กไทยอายุ 6-16 ปี ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถทางสติปัญญา WISC-III ฉบับภาษาไทย / ผู้วิจัย, กาญจนา วณิชรมณีย์, ปราณี ชาญณรงค์ และชนิสา เวชวิรุฬห์

โดย กาญจนา วณิชรมณีย์ | ปราณี ชาญณรงค์ | ชนิสา เวชวิรุฬห์ | กรมสุขภาพจิต.

เลขเรียกหนังสือ: 155.41393 ก426ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมสุขภาพจิต, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.41393 ก426ร] (2).

18. รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกับสุขภาพจิตและจริยธรรมของนักเรียนวัยรุ่น / โดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ เพ็ญแข ประจนปัจจนึก

โดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน | เพ็ญแข ประจนปัจจนึก | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 306.874 ด175ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.874 ด175ร] (1).

19. รายงานวิจัย การพัฒนาแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง สำหรับประชาชนไทยด้วยคอมพิวเตอร์ = Development of Thai computerized self-analysis stress test / สมชาย จักรพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สมชาย จักรพันธุ์ | กรมสุขภาพจิต. กองแผนงาน.

เลขเรียกหนังสือ: 616.89 ร451 2542 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.89 ร451 2542] (2).

20. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดเชียงใหม่ = The development of causal structural model of environmental conservation behavior influences quality of life of undergraduate, Chaing Mai Province / โดย วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์, ชลิดา วสุวัต.

โดย วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ | ชลิดา วสุวัต.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ว735ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ว735ร] (3).