ผลการค้นหาของคุณมี 249 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. จิตวิทยาสังคม / ถวิล ธาราโภชน์.

โดย ถวิล ธาราโภชน์.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ถ277จ 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302 ถ277จ 2524] (1).

2. จิตวิทยาสังคม / สถิตย์ นิยมญาติ.

โดย สถิตย์ นิยมญาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส184จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302 ส184จ] (1).

3. จิตวิทยาสังคม / สุรางค์ จันทน์เอม.

โดย สุรางค์ จันทน์เอม.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส858จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, [2523?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302 ส858จ] (1).

4. รู้ทันความรัก / วิทยา นาควัชระ

โดย วิทยา นาควัชระ.

เลขเรียกหนังสือ: 152.41 ว582ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Good Book, 2548สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

5. สวัสดี--ชีวิต / ผู้เขียน, วิทยา นาควัชระ

โดย วิทยา นาควัชระ.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ว582ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Good Book, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 158.1 ว582ส] (1).

6. จิตวิทยาการแนะแนว = Psychology of guidance / สุชา จันทน์เอม.

โดย สุชา จันทน์เอม.

เลขเรียกหนังสือ: 371.42 ส758จ 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 371.42 ส758จ 2527] (1).

7. สอนลูกให้ถูกวิธี / ปัญญานันทภิกขุ.

โดย ปัญญานันทภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ป524ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.4 ป524ส] (1).

8. ปรัชญาประยุกต์ : ชุดตะวันตก / จำนงค์ ทองประเสริฐ.

โดย จำนงค์ ทองประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 182 จ344ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยาคม, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 182 จ344ป] (1).

9. ไม้บรรทัดวัดชีวิต / อนันตกาล 0-0.

โดย อนันตกาล 0-0.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 อ168ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 158.1 อ168ม] (1).

10. ก้าวไปด้วยใจหวัง / ผู้เขียน, อ้อม ประนอม.

โดย อ้อม ประนอม.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 อ451ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : be BRiGHT, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 158.1 อ451ก] (1).

11. จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / โดย ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์.

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ส265จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ส265จ] (1), PYULIB-DW [Call number: 155.4 ส265จ] (1).

12. สารัตถจิตวิทยาสังคม = Essentials of social psychology / นวม สงวนทรัพย์

โดย นวม สงวนทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 302 น297ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 น297ส] (1), PYULIB-DW [Call number: 302 น297ส] (1).

13. จิตวิทยาพาเพลิน / หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย.

โดย ตุ้ย ชุมสาย, ม.ล.

เลขเรียกหนังสือ: 150 ต637จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 ต637จ] (2), PYULIB-DW [Call number: 150 ต637จ] (1).

14. เทคนิคการรักษาโรคประสาทด้วยตัวเอง / วัลลภ ปิยะมโนธรรม

โดย วัลลภ ปิยะมโนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 616.852 ว447ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เยียร์บุ๊คพับลิชเช่อร์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.852 ว447ท] (2), PYULIB-DW [Call number: 616.852 ว447ท] (2).

15. จิตวิทยาสังคม = Social psychology / ไวรัช เจียมบรรจง

โดย ไวรัช เจียมบรรจง.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ว976จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ว976จ] (1), PYULIB-DW [Call number: 302 ว976จ] (1).

16. จิตวิทยาสังคม / โดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 302 จ464 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชัยศิริการพิมพ์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 จ464 2524] (1), PYULIB-DW [Call number: 302 จ464 2524] (1).

17. จิตวิทยาสังคม / สิทธิโชค วรานุสันติกูล

โดย สิทธิโชค วรานุสันติกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส722จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : โครงการเอกสารตำราเรียน วิทยาลัยครูนครปฐม, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302 ส722จ] (3).

18. จิตวิทยาสังคม / โดย โสภา ชูพิกุลชัย, อรทัย ชื่นมนุษย์.

โดย โสภา ชูพิกุลชัย | อรทัย ชื่นมนุษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส984จ 2518 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302 ส984จ 2518] (1).

19. จิตวิทยาผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ / บุญทัน ดอกไธสง.

โดย บุญทัน ดอกไธสง.

เลขเรียกหนังสือ: 302.3 บ464จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302.3 บ464จ] (1).

20. จิตวิทยาน่ารู้ : ใจเขาใจเรา ภาคสอง / ประสพ รัตนากร.

โดย ประสพ รัตนากร.

เลขเรียกหนังสือ: 150 ป393จ 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 ป393จ 2528] (2), PYULIB-DW [Call number: 150 ป393จ 2528] (1).