ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1966 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. จิตวิทยาสังคม / สิทธิโชค วรานุสันติกูล

โดย สิทธิโชค วรานุสันติกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส722จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : โครงการเอกสารตำราเรียน วิทยาลัยครูนครปฐม, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302 ส722จ] (3).

22. จิตวิทยาสังคม / สุรางค์ จันทน์เอม.

โดย สุรางค์ จันทน์เอม.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส858จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, [2523?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302 ส858จ] (1).

23. จิตวิทยาสังคม / โดย โสภา ชูพิกุลชัย, อรทัย ชื่นมนุษย์.

โดย โสภา ชูพิกุลชัย | อรทัย ชื่นมนุษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส984จ 2518 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302 ส984จ 2518] (1).

24. จิตวิทยาผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ / บุญทัน ดอกไธสง.

โดย บุญทัน ดอกไธสง.

เลขเรียกหนังสือ: 302.3 บ464จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302.3 บ464จ] (1).

25. มนุษยศาสตร์ : ปรัชญาเบื้องต้น จิตวิทยาอุตสาหกรรม / โดย กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์.

โดย กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์.

เลขเรียกหนังสือ: 100 ก372ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 100 ก372ม] (1).

26. จิตวิทยา / โยธิน ศันสนยุทธ, บรรณาธิการ.

โดย โยธิน ศันสนยุทธ.

เลขเรียกหนังสือ: 150 จ464 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 จ464] (2).

27. จิตวิทยาน่ารู้ : ใจเขาใจเรา ภาคสอง / ประสพ รัตนากร.

โดย ประสพ รัตนากร.

เลขเรียกหนังสือ: 150 ป393จ 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 ป393จ 2528] (2), PYULIB-DW [Call number: 150 ป393จ 2528] (1).

28. คู่มือเรียนจิตวิทยาทั่วไป / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 150 ม246ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะ, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 ม246ก] (2).

29. จิตวิทยาทั่วไป : แนวคิดและทฤษฎีขั้นมูลฐาน / เรียบเรียงโดย สุภัททา ปิณฑะแพทย์.

โดย สุภัททา ปิณฑะแพทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 150 ส834จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : อรุณการพิมพ์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 ส834จ] (1).

30. จิตวิทยาการรับรู้และเรียนรู้ = Psychology of perception and learning / จำเนียร ช่วงโชติ.

โดย จำเนียร ช่วงโชติ.

เลขเรียกหนังสือ: 153.15 จ356จ 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.15 จ356จ 2529] (2).

31. นอน : จะหลับให้เป็นสุขได้อย่างไร / กิติกร มีทรัพย์.

โดย กิติกร มีทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 154.62 ก676น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 154.62 ก676น] (1).

32. การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว. เล่ม 1 = Personality development and adjustment / กันยา สุวรรณแสง.

โดย กันยา สุวรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 155.2 ก392ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.2 ก392ก] (3).

33. การพัฒนาบุคลิกภาพ / โดย ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร์ และ วัชรี ทรัพย์มี.

โดย ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร์ | วัชรี ทรัพย์มี.

เลขเรียกหนังสือ: 155.25 ธ557ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดร. ศรีสง่า, [25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.25 ธ557ก] (1).

34. พัฒนาการเด็ก / สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย.

โดย สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ส293พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาการเด็ก, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ส293พ] (1).

35. สอนลูกให้ได้ดั่งใจ = The practical parent / โดย เจเนอีฟ เพนเตอร์ และ เรย์มอนด์ เจ. คอร์สินี ; แปลโดย อำนวยชัย ปฎิพัทธ์เผ่าพงศ์.

โดย เพนเตอร์, เจเนอีฟ | คอร์สินี, เรย์มอนด์ เจ | อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 พ913ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 พ913ส] (1).

36. พัฒนาการทางภาษา / ศรียา นิยมธรรม และ ประภัสสร นิยมธรรม.

โดย ศรียา นิยมธรรม | ประภัสสร นิยมธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ศ239พ 2519 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ศ239พ 2519] (2).

37. พฤติกรรมของเด็กกับปัญหาทางจิตวิทยา / อบรม สินภิบาล.

โดย อบรม สินภิบาล.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 อ246พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 อ246พ] (3).

38. อ่านใจลูกรักจากภาษากายเด็ก = The secret language of your child / เดวิด เลอวิส ; แปลโดย ลลิตา ธีระสิริ.

โดย เลอวิส, เดวิด | ลลิตา ธีระสิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 155.413 ล825อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.413 ล825อ] (1).

39. มาเลี้ยงลูกวัยรุ่นด้วยความรักกันเถอะ = How to live with your teenager / โดย แจ็ค คล๊าร์ก ; สุทัศนีย์ ไวยนิยา, แปล ; เรียบเรียงโดย Taste Action Editorial Services.

โดย คล๊าร์ก, แจ็ค | สุทัศนีย์ ไวยนิยา.

เลขเรียกหนังสือ: 155.5 ค173ม เลขเรียกหนังสือ: WS462 ค173ม 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ณ ฌาน, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS462 ค173ม 2531] (1).

40. แก่อย่างสง่า : สุขภาพจิตแห่งวัยทอง / ประมวญ ดิคคินสัน

โดย ประมวญ ดิคคินสัน.

เลขเรียกหนังสือ: 155.67 ป349ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, [25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.67 ป349ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 155.67 ป349ก] (1).