ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 51 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานการวิจัยเรื่อง โทรทัศน์ : วิธีคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของข่าว ของสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพมหานคร / อรนุช เลิศจรรยารักษ์.

โดย อรนุช เลิศจรรยารักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.195 อ329ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.195 อ329ร] (1).

2. รายงานผลการวิจัยเรื่อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการหนังสือพิมพ์ / โดย สุกัญญา ตีระวนิช.

โดย สุกัญญา ตีระวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 079.593 ส739ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 079.593 ส739ร] (1).

3. การวิจัยเรื่อง การสื่อสารและสารสนเทศในสมัยรัชกาลที่ 9 / โดย อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต, สุธี พลพงษ์, ไศลทิพย์ จารุภูมิ

โดย อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต | สุธี พลพงษ์ | ไศลทิพย์ จารุภูมิ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 อ835ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ835ก] (1).

4. ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบน = Situation and problem analysis of communication arts curriculum administration of Colleges and Universities in upper Northern Thailand / โดย อิชยา สุภาศรี.

โดย อิชยา สุภาศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2071 อ715ศ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2071 อ715ศ] (3).

5. รายงานวิจัยเรื่อง บทบาทและสถานภาพของหนังสือพิมพ์จีนในประเทสไทย / โดย วิภา อุตมฉันท์, นฤมิตร สอดสุข, ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ

โดย วิภา อุตมฉันท์ | นฤมิตร สอดศุข | ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ.

เลขเรียกหนังสือ: 070.484 ว645ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [จำหน่ายโดย] สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.484 ว645ร] (1).

6. นักจัดรายการวิทยุกับการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ / สุภาณี เวชพงศา.

โดย สุภาณี เวชพงศา | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 791.447 ส837น (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.447 ส837น] (1).

7. การสื่อสารสุขภาพ ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ / ผู้เขียน, ปาริชาต สถาปิตานนท์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ปาริชาต สถาปิตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ก528 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก528] (2).

8. นักข่าว นักเขียน / ณรงค์ โตเขียว.

โดย ณรงค์ โตเขียว.

เลขเรียกหนังสือ: P. ณ211น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซี.พี.บุ๊คสแตนดาร์ด, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ณ211น] (1).

9. รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทหนังสือพิมพ์ไทยรัฐต่อการพัฒนาการเมืองไทยหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 = Roles of the Thai Rath Daily in Thai political development after the declaration of the 1997 constitution / โดย บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา

โดย บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2322 บ113ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2322 บ113ร] (1).

10. รายงานประจำปี ... / สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย.

โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย.

เลขเรียกหนังสือ: สพ. 1 ออ-สน368 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2557-ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ออ-สน368] (4).

11. รายงานการวิจัยเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาชาวเลในประเทศไทย = Communication technology and the preservation of ethnic minority culture : a case study of sea gypsies in Thailand / โดย จงจิต ศรีพรรณ โรเบิร์ต

โดย จงจิต ศรีพรรณ โรเบิร์ต.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 จ118ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 จ118ร] (2).

12. การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ในวิชาการเขียนสารคดี (นท.416) = Participatory action research in learning process of CA416 Feature Writing Course / ศิริพร กิตติวรากูล.

โดย ศิริพร กิตติวรากูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 808.400142 ศ463ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.400142 ศ463ก] (1).

13. การประเมินผลคุณภาพรายการโทรทัศน์ : โครงการการรณรงค์ประหยัดพลังงานและรักการอ่านของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ, ผู้วิจัย

โดย สุทิติ ขัตติยะ | สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11. ส่วนแผนงานและวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 384.5532 ส778ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5532 ส778ก] (2).

14. การรับรู้และการจัดการข้อมูลข่าวสารของชาวชุมชนเมืองเชียงใหม่ / สุปราณี วัฒนสิน

โดย สุปราณี วัฒนสิน | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 302.35 ส825ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.35 ส825ก] (1).

15. รายงานวิจัยโครงการสำรวจความนิยมและความคิดเห็นการเปิดรับฟังรายการข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) และการเปิดรับชมรายการข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (สทท. 11) ของกรมประชาสัมพันธ์ : พื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 15 กันยายน 2549 / โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ บริษัท อินทิเกรทเต็ด พาร์ทเนอร์ จำกัด

โดย กรมประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์. กลุ่มวิจัยและพัฒนา | บริษัท อินทิเกรทเต็ด พาร์ทเนอร์.

เลขเรียกหนังสือ: 384.5443 ก169ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5443 ก169ร] (1).

16. การศึกษาแนวทางการหาคุณภาพรายการโทรทัศน์ : รายการนายกทักษิณฯ คุยกับประชน / สุทิติ ขัตติยะ, ผู้วิจัย

โดย สุทิติ ขัตติยะ | สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร. ส่วนผลิตรายการ. กลุ่มงานออกแบบและสร้างสรรค์รายการ.

เลขเรียกหนังสือ: 384.5532 ส778ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5532 ส778ก] (2).

17. การประเมินผลคุณภาพรายการโทรทัศน์ "เวทีแก้จนบนความพอเพียง" ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย / สุทิติ ขัตติยะ, ผู้วิจัย

โดย สุทิติ ขัตติยะ | สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11.

เลขเรียกหนังสือ: 384.5532 ส778ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5532 ส778ก] (1).

18. การประเมินคุณค่าและสมรรถนะทางเทคนิคและรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา / สุทิติ ขัตติยะ, ผู้วิจัย

โดย สุทิติ ขัตติยะ | กรมประชาสัมพันธ์. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งปะเทศไทยเพื่อการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 384.5443 ส778ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งปะเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5443 ส778ก] (1).

19. สถานภาพองค์ความรู้ของการจัดการทางการสื่อสารในประเทศไทย / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, อรรถพร กงวิไล

โดย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร | อรรถพร กงวิไล.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส825ส (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พรินติ้ง, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส825ส] (1).

20. การศึกษาบทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่ = The roles of local newspaper for rural development : a case of Thai News and Chiang Mai News / สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร.

โดย สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 070.172 ส785ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.172 ส785ก] (3).