ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 51 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. การสื่อสารโรคร้ายอุบัติใหม่ ณ ชายแดน = Communicating the hazardous disease at the border / สุนันทา แย้มทัพ.

โดย สุนันทา แย้มทัพ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ส816ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ส816ก] (1).

22. การถอดรหัสความรักของครอบครัวผ่านสื่อภาพยนตร์ไทย / ธัญญา เทพวงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ธัญญา เทพวงศ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: CA-2557 ธ461ก (สพ. 7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CA-2557 ธ461ก] (2).

23. วัฒนธรรมและความหมายของฮิปสเตอร์ / อภิสิทธิ์ สิยะธง ... [และคนอื่นๆ].

โดย อภิสิทธิ์ สิยะธง | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: CA-2557 อ269ว (สพ. 7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CA-2557 อ269ว] (2).

24. การวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์แอนิเมชั่นสั้นก่อนฉายของ Pixar / กรกฎ มิตรรุ่งเรืองกิจ ... [และคนอื่นๆ].

โดย กรกฎ มิตรรุ่งเรืองกิจ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: CA-2557 ก152ก (สพ. 7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CA-2557 ก152ก] (2).

25. คุณค่าความสำเร็จและการสร้างความหมายของภาพยนตร์เรื่อง Tomorrowland / ศรัณญา ศรีอิ่นแก้ว ... [และคนอื่นๆ].

โดย ศรัณญา ศรีอิ่นแก้ว | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: CA-2558 ค622 (สพ. 7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CA-2558 ค622] (2).

26. การศึกษาแนวคิดสตรีนิยมในเพลงไทยสากลที่ผู้หญิงแต่งและผู้หญิงร้อง / ไปรมาพร วัฒนเดช ... [และคนอื่นๆ].

โดย ไปรมาพร วัฒนเดช | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: CA-2558 ก522 (สพ. 7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CA-2558 ก522] (2).

27. การศึกษามายาคติที่ปรากฎในรายการ Let Me In Thailand / มณฑกานต์ เอี้ยวสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ].

โดย มณฑกานต์ เอี้ยวสุวรรณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: CA-2558 ก522 (สพ. 7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CA-2558 ก522] (2).

28. ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบน = Situation and problem analysis of communication arts curriculum administration of Colleges and Universities in upper Northern Thailand / โดย อิชยา สุภาศรี.

โดย อิชยา สุภาศรี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2071 อ715ศ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2071 อ715ศ] (3).

29. รายงานประจำปี ... / สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย.

โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย.

เลขเรียกหนังสือ: สพ. 1 ออ-สน368 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2557-ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ออ-สน368] (4).

30. รายงานการวิจัยเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาชาวเลในประเทศไทย = Communication technology and the preservation of ethnic minority culture : a case study of sea gypsies in Thailand / โดย จงจิต ศรีพรรณ โรเบิร์ต

โดย จงจิต ศรีพรรณ โรเบิร์ต.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 จ118ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 จ118ร] (2).

31. การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ในวิชาการเขียนสารคดี (นท.416) = Participatory action research in learning process of CA416 Feature Writing Course / ศิริพร กิตติวรากูล.

โดย ศิริพร กิตติวรากูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 808.400142 ศ463ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.400142 ศ463ก] (1).

32. การประเมินผลคุณภาพรายการโทรทัศน์ : โครงการการรณรงค์ประหยัดพลังงานและรักการอ่านของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ, ผู้วิจัย

โดย สุทิติ ขัตติยะ | สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11. ส่วนแผนงานและวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 384.5532 ส778ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5532 ส778ก] (2).

33. รายงานวิจัยโครงการสำรวจความนิยมและความคิดเห็นการเปิดรับฟังรายการข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) และการเปิดรับชมรายการข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (สทท. 11) ของกรมประชาสัมพันธ์ : พื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 15 กันยายน 2549 / โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ บริษัท อินทิเกรทเต็ด พาร์ทเนอร์ จำกัด

โดย กรมประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์. กลุ่มวิจัยและพัฒนา | บริษัท อินทิเกรทเต็ด พาร์ทเนอร์.

เลขเรียกหนังสือ: 384.5443 ก169ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5443 ก169ร] (1).

34. สถานภาพองค์ความรู้ของการจัดการทางการสื่อสารในประเทศไทย / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, อรรถพร กงวิไล

โดย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร | อรรถพร กงวิไล.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส825ส (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พรินติ้ง, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส825ส] (1).

35. การศึกษาบทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่ = The roles of local newspaper for rural development : a case of Thai News and Chiang Mai News / สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร.

โดย สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร | มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 070.172 ส785ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.172 ส785ก] (3).

36. พฤติกรรมการรับฟังและความพึงพอใจต่อรายการและเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์, ผู้วิจัย.

โดย สุทิติ ขัตติยะ | วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ | สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 384.5543 ส778พ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5543 ส778พ] (1).

37. การบริหารงานวิทยุโทรทัศน์ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, อิทธิศักดิ์ พลอยศิริชล

โดย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร | อิทธิศักดิ์ พลอยศิริชล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 384.55068 ส852ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.55068 ส852ก] (3).

38. การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, โกศล สงเนียม

โดย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร | โกศล สงเนียม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 384.54068 ส852ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.54068 ส852ก] (3).

39. การบริหารงานสื่อสารมวลชน / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

โดย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส852ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส852ก] (3).

40. การบริหารงานหนังสือพิมพ์ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, จิตระพี ทรัพย์แสนดี

โดย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร | จิตระพี ทรัพย์แสนดี | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 070.172068 ส852ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.172068 ส852ก] (3).