ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 51 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. รายงานการวิจัยเรื่อง การสำรวจองค์ประกอบเพื่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาในนิตยสารสำหรับผู้ชาย = The survey of advertising creative mix in men's magazines / โดย กรณิการ์ รักธรรม.

โดย กรณิการ์ รักธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 659.132 ก152ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจองค์ประกอบเพื่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาในนิตยสารสำหรับผู้ชาย.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.132 ก152ร] (3).

42. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความรู้และความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ต่อพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 = The study of knowledge and opinion of radio broadcasters in Chiang Mai to the Organizations for Wave Frequencies Allocation and Supervision of Radio Broadcasting Business, Television Broadcasting Business and Telecommunication Broadcasting Business Act. B.E. 2543 (A.D. 2000) / โดย เอกกมล เอกลักษณ์ดิลก.

โดย เอกกมล เอกลักษณ์ดิลก.

เลขเรียกหนังสือ: 343.09945 อ873ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความรู้และความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ต่อพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.09945 อ873ร] (2).

43. การประเมินผลการรับฟังวิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชนต่างประเทศ ระบบ เอ.เอ็ม. 918 กิโลเฮิร์ตซ ของสถานีวิทยากระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ = Evaluation of the listening to radio for foreign community (AM 918 Kilohertz) / สุทิติ ขัตติยะ, อนามัย ดำเนตร, ผู้วิจัย

โดย สุทิติ ขัตติยะ | อนามัย ดำเนตร.

เลขเรียกหนังสือ: 384.54 ส778ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.54 ส778ก] (1).

44. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการกลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้าท้องถิ่นกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ = Local brand building and brand communication strategy and brand image perception of entrepreneurs : Chiang Mai Brand case study / ผู้วิจัย, ศศิกานต์ ลิมปิติ.

โดย ศศิกานต์ ลิมปิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.827 ศ287ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556ชื่อเรื่องอื่น: โครงการกลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้าท้องถิ่นกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ | กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้าท้องถิ่นกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ | abstract สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 ศ287ร] (2).

45. การวิจารณ์ภาพยนตร์ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต / อัญชลี ชัยวรพร, ผู้วิจัย ; สุทธิพงศ์ นุกูลเอื้ออำรุง, ผู้ช่วยวิจัย.

โดย อัญชลี ชัยวรพร | สุทธิพงศ์ นุกูลเอื้ออำรุง.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ก514 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัย "การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต", 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 700 ก514] (1).

46. การวิจารณ์วรรณศิลป์ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต / อรพินท์ คำสอน, ผู้วิจัย ; กรรณิการ์ ถนอมปัญญารักษ์, ผู้ช่วยวิจัย.

โดย อรพินท์ คำสอน | กรรณิการ์ ถนอมปัญญารักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ก514 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัย "การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต", 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 700 ก514] (1).

47. รายงานการวิจัยเรื่อง การสำรวจความรู้ด้านสิทธิ หน้าที่และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อโฆษณาไม่เป็นธรรม = A survey of Chiang Mai customer's knowledge of rights and duty, and responding behavior toward an unfair advertisement / โดย กรณิการ์ รักธรรม.

โดย กรณิการ์ รักธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 ก152ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจความรู้ด้านสิทธิ หน้าที่และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อโฆษณาไม่เป็นธรรม.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 ก152ร] (4).

48. การศึกษาอุดมการณ์ในภาพยนตร์ไตรภาค The dark knight trilogy ของคริสโตเฟอร์ โนแลน / พงศกร ชุติมา, จตุรภัทร์ สุทาชัย, สิรภพ หลวงสุภา.

โดย พงศกร ชุติมา | จตุรภัทร์ สุทาชัย | สิรภพ หลวงสุภา | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: CA-2558 พ112ก (สพ. 7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CA-2558 พ112ก] (2).

49. การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนากลุ่มคน / สมสุข หินวิมาน, บรรณาธิการ.

โดย สมสุข หินวิมาน.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ก449 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : โครงการวิจัย "การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร", 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ก449] (3).

50. 120 ปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทยในมิติประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย / อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.

โดย อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4309593 อ784ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561ชื่อเรื่องอื่น: ร้อยยี่สิบปีธุรกิจภาพยนตร์ไทยในมิติประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4309593 อ784ร] (1).

51. กระบวนการสื่อสารประเด็นปัญหาเยาวชนผ่านสื่อละครชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาประเด็น "การคบเพื่อน" ของเยาวชนระดับอุดมศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A participatory action research using community theatre as a tool for communication process of youth problem : focusing on choosing how to associate with friends of the undergrad in city of Muang Chiangmai / โดย จิรภัทร กิตติวรากูล.

โดย จิรภัทร กิตติวรากูล.

เลขเรียกหนังสือ: 362.7 จ497ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยเรื่อง กระบวนการสื่อสารประเด็นปัญหาเยาวชนผ่านสื่อละครชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาประเด็น "การคบเพื่อน" ของเยาวชนระดับอุดมศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.7 จ497ก] (10).