ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 51 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. นักข่าว นักเขียน / ณรงค์ โตเขียว.

โดย ณรงค์ โตเขียว.

เลขเรียกหนังสือ: P. ณ211น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซี.พี.บุ๊คสแตนดาร์ด, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ณ211น] (1).

2. รายงานการวิจัยเรื่อง โทรทัศน์ : วิธีคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของข่าว ของสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพมหานคร / อรนุช เลิศจรรยารักษ์.

โดย อรนุช เลิศจรรยารักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.195 อ329ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.195 อ329ร] (1).

3. รายงานผลการวิจัยเรื่อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการหนังสือพิมพ์ / โดย สุกัญญา ตีระวนิช.

โดย สุกัญญา ตีระวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 079.593 ส739ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 079.593 ส739ร] (1).

4. การวิจัยเรื่อง การสื่อสารและสารสนเทศในสมัยรัชกาลที่ 9 / โดย อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต, สุธี พลพงษ์, ไศลทิพย์ จารุภูมิ

โดย อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต | สุธี พลพงษ์ | ไศลทิพย์ จารุภูมิ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 อ835ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ835ก] (1).

5. รายงานวิจัยเรื่อง บทบาทและสถานภาพของหนังสือพิมพ์จีนในประเทสไทย / โดย วิภา อุตมฉันท์, นฤมิตร สอดสุข, ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ

โดย วิภา อุตมฉันท์ | นฤมิตร สอดศุข | ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ.

เลขเรียกหนังสือ: 070.484 ว645ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [จำหน่ายโดย] สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.484 ว645ร] (1).

6. นักจัดรายการวิทยุกับการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ / สุภาณี เวชพงศา.

โดย สุภาณี เวชพงศา | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 791.447 ส837น (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.447 ส837น] (1).

7. การสื่อสารสุขภาพ ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ / ผู้เขียน, ปาริชาต สถาปิตานนท์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ปาริชาต สถาปิตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ก528 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก528] (2).

8. รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทหนังสือพิมพ์ไทยรัฐต่อการพัฒนาการเมืองไทยหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 = Roles of the Thai Rath Daily in Thai political development after the declaration of the 1997 constitution / โดย บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา

โดย บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2322 บ113ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2322 บ113ร] (1).

9. การรับรู้และการจัดการข้อมูลข่าวสารของชาวชุมชนเมืองเชียงใหม่ / สุปราณี วัฒนสิน

โดย สุปราณี วัฒนสิน | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 302.35 ส825ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.35 ส825ก] (1).

10. การศึกษาแนวทางการหาคุณภาพรายการโทรทัศน์ : รายการนายกทักษิณฯ คุยกับประชน / สุทิติ ขัตติยะ, ผู้วิจัย

โดย สุทิติ ขัตติยะ | สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร. ส่วนผลิตรายการ. กลุ่มงานออกแบบและสร้างสรรค์รายการ.

เลขเรียกหนังสือ: 384.5532 ส778ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5532 ส778ก] (2).

11. การประเมินผลคุณภาพรายการโทรทัศน์ "เวทีแก้จนบนความพอเพียง" ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย / สุทิติ ขัตติยะ, ผู้วิจัย

โดย สุทิติ ขัตติยะ | สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11.

เลขเรียกหนังสือ: 384.5532 ส778ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5532 ส778ก] (1).

12. การประเมินคุณค่าและสมรรถนะทางเทคนิคและรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา / สุทิติ ขัตติยะ, ผู้วิจัย

โดย สุทิติ ขัตติยะ | กรมประชาสัมพันธ์. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งปะเทศไทยเพื่อการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 384.5443 ส778ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งปะเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5443 ส778ก] (1).

13. องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายแท้ ประกาศวุฒิสาร / โดย โสภาวรรณ บุญนิมิตร, พีรชัย เกิดสินธุ์

โดย โสภาวรรณ บุญนิมิตร | พีรชัย เกิดสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 927.9143 ส984อ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 927.9143 ส984อ] (1).

14. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจวิจัยผู้ฟัง สถานีวิทยากระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 837 กิโลเฮิร์ตซ / โดย เสกสรรค์ ทองคำบรรจง, อัจฉราพรรณ กันสุยะ

โดย เสกสรรค์ ทองคำบรรจง | อัจฉราพรรณ กันสุยะ | กรมประชาสัมพันธ์. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยากระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์, 2551ชื่อเรื่องอื่น: โครงการสำรวจวิจัยผู้ฟัง สถานีวิทยากระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 837 กิโลเฮิร์ตซ.สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

15. รายงานการวิจัยเรื่อง ข่าวฆาตกรรมในสื่อออนไลน์ = Homicidal news on-line / โดย เทวารัฐ จึงธนภัทร

โดย เทวารัฐ จึงธนภัทร.

เลขเรียกหนังสือ: 070.449364152 ท649ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์, 2552ชื่อเรื่องอื่น: ข่าวฆาตกรรมในสื่อออนไลน์.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.449364152 ท649ร] (1).

16. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ "การมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีดำเนินงาน รายการวิทยุเพื่อชุมชนของจังหวัดน่าน" / โดย วีระวรรณ ยังกิจการ และคณะ

โดย วีระวรรณ ยังกิจการ.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547ชื่อเรื่องอื่น: การมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีดำเนินงาน รายการวิทยุเพื่อชุมชนของจังหวัดน่าน.สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

17. ชีวิตสื่อในอินโดจีนที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส = Indochina and my life in journalism / สงวน คุ้มรุ้งโรจน์.

โดย สงวน คุ้มรุ้งโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.40959 ส138ช (สพ. 3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.40959 ส138ช] (1).

18. การวิจารณ์ดนตรีไทย : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต / ไอยเรศ บุญฤทธิ์.

โดย ไอยเรศ บุญฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ก514 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัย "การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต", 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 700 ก514] (1).

19. การวิจารณ์ละครเวที : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต / ภัทร ด่านอุตรา, ผู้วิจัย.

โดย ภัทร ด่านอุตรา.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ก514 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัย "การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต", 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 700 ก514] (1).

20. การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต : บทสังเคราะห์งานวิจัย / อัญชลี ชัยวรพร, หัวหน้าโครงการ.

โดย อัญชลี ชัยวรพร.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ก514 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัย "การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต", 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 700 ก514] (1).