ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 51 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. นักข่าว นักเขียน / ณรงค์ โตเขียว.

โดย ณรงค์ โตเขียว.

เลขเรียกหนังสือ: P. ณ211น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซี.พี.บุ๊คสแตนดาร์ด, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ณ211น] (1).

2. รายงานการวิจัยเรื่อง โทรทัศน์ : วิธีคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของข่าว ของสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพมหานคร / อรนุช เลิศจรรยารักษ์.

โดย อรนุช เลิศจรรยารักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.195 อ329ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.195 อ329ร] (1).

3. รายงานผลการวิจัยเรื่อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการหนังสือพิมพ์ / โดย สุกัญญา ตีระวนิช.

โดย สุกัญญา ตีระวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 079.593 ส739ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 079.593 ส739ร] (1).

4. การวิจัยเรื่อง การสื่อสารและสารสนเทศในสมัยรัชกาลที่ 9 / โดย อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต, สุธี พลพงษ์, ไศลทิพย์ จารุภูมิ

โดย อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต | สุธี พลพงษ์ | ไศลทิพย์ จารุภูมิ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 อ835ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ835ก] (1).

5. รายงานวิจัยเรื่อง บทบาทและสถานภาพของหนังสือพิมพ์จีนในประเทสไทย / โดย วิภา อุตมฉันท์, นฤมิตร สอดสุข, ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ

โดย วิภา อุตมฉันท์ | นฤมิตร สอดศุข | ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ.

เลขเรียกหนังสือ: 070.484 ว645ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [จำหน่ายโดย] สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.484 ว645ร] (1).

6. นักจัดรายการวิทยุกับการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ / สุภาณี เวชพงศา.

โดย สุภาณี เวชพงศา | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 791.447 ส837น (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.447 ส837น] (1).

7. การสื่อสารสุขภาพ ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ / ผู้เขียน, ปาริชาต สถาปิตานนท์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ปาริชาต สถาปิตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ก528 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก528] (2).

8. รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทหนังสือพิมพ์ไทยรัฐต่อการพัฒนาการเมืองไทยหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 = Roles of the Thai Rath Daily in Thai political development after the declaration of the 1997 constitution / โดย บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา

โดย บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2322 บ113ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2322 บ113ร] (1).

9. รายงานประจำปี ... / สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย.

โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย.

เลขเรียกหนังสือ: สพ. 1 ออ-สน368 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2557-ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ออ-สน368] (4).

10. รายงานการวิจัยเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาชาวเลในประเทศไทย = Communication technology and the preservation of ethnic minority culture : a case study of sea gypsies in Thailand / โดย จงจิต ศรีพรรณ โรเบิร์ต

โดย จงจิต ศรีพรรณ โรเบิร์ต.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 จ118ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 จ118ร] (2).

11. การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ในวิชาการเขียนสารคดี (นท.416) = Participatory action research in learning process of CA416 Feature Writing Course / ศิริพร กิตติวรากูล.

โดย ศิริพร กิตติวรากูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 808.400142 ศ463ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.400142 ศ463ก] (1).

12. การประเมินผลคุณภาพรายการโทรทัศน์ : โครงการการรณรงค์ประหยัดพลังงานและรักการอ่านของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ, ผู้วิจัย

โดย สุทิติ ขัตติยะ | สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11. ส่วนแผนงานและวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 384.5532 ส778ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5532 ส778ก] (2).

13. การรับรู้และการจัดการข้อมูลข่าวสารของชาวชุมชนเมืองเชียงใหม่ / สุปราณี วัฒนสิน

โดย สุปราณี วัฒนสิน | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 302.35 ส825ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.35 ส825ก] (1).

14. การศึกษาแนวทางการหาคุณภาพรายการโทรทัศน์ : รายการนายกทักษิณฯ คุยกับประชน / สุทิติ ขัตติยะ, ผู้วิจัย

โดย สุทิติ ขัตติยะ | สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร. ส่วนผลิตรายการ. กลุ่มงานออกแบบและสร้างสรรค์รายการ.

เลขเรียกหนังสือ: 384.5532 ส778ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5532 ส778ก] (2).

15. การประเมินผลคุณภาพรายการโทรทัศน์ "เวทีแก้จนบนความพอเพียง" ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย / สุทิติ ขัตติยะ, ผู้วิจัย

โดย สุทิติ ขัตติยะ | สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11.

เลขเรียกหนังสือ: 384.5532 ส778ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5532 ส778ก] (1).

16. การประเมินคุณค่าและสมรรถนะทางเทคนิคและรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา / สุทิติ ขัตติยะ, ผู้วิจัย

โดย สุทิติ ขัตติยะ | กรมประชาสัมพันธ์. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งปะเทศไทยเพื่อการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 384.5443 ส778ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งปะเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5443 ส778ก] (1).

17. พฤติกรรมการรับฟังและความพึงพอใจต่อรายการและเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์, ผู้วิจัย.

โดย สุทิติ ขัตติยะ | วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ | สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 384.5543 ส778พ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5543 ส778พ] (1).

18. องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายแท้ ประกาศวุฒิสาร / โดย โสภาวรรณ บุญนิมิตร, พีรชัย เกิดสินธุ์

โดย โสภาวรรณ บุญนิมิตร | พีรชัย เกิดสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 927.9143 ส984อ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 927.9143 ส984อ] (1).

19. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจวิจัยผู้ฟัง สถานีวิทยากระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 837 กิโลเฮิร์ตซ / โดย เสกสรรค์ ทองคำบรรจง, อัจฉราพรรณ กันสุยะ

โดย เสกสรรค์ ทองคำบรรจง | อัจฉราพรรณ กันสุยะ | กรมประชาสัมพันธ์. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยากระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์, 2551ชื่อเรื่องอื่น: โครงการสำรวจวิจัยผู้ฟัง สถานีวิทยากระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 837 กิโลเฮิร์ตซ.สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

20. รายงานการวิจัยเรื่อง ข่าวฆาตกรรมในสื่อออนไลน์ = Homicidal news on-line / โดย เทวารัฐ จึงธนภัทร

โดย เทวารัฐ จึงธนภัทร.

เลขเรียกหนังสือ: 070.449364152 ท649ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์, 2552ชื่อเรื่องอื่น: ข่าวฆาตกรรมในสื่อออนไลน์.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.449364152 ท649ร] (1).