ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 8 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การสื่อสารสุขภาพ ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ / ผู้เขียน, ปาริชาต สถาปิตานนท์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ปาริชาต สถาปิตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ก528 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก528] (2).

2. รายงานการวิจัยเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาชาวเลในประเทศไทย = Communication technology and the preservation of ethnic minority culture : a case study of sea gypsies in Thailand / โดย จงจิต ศรีพรรณ โรเบิร์ต

โดย จงจิต ศรีพรรณ โรเบิร์ต.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 จ118ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 จ118ร] (2).

3. การรับรู้และการจัดการข้อมูลข่าวสารของชาวชุมชนเมืองเชียงใหม่ / สุปราณี วัฒนสิน

โดย สุปราณี วัฒนสิน | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 302.35 ส825ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.35 ส825ก] (1).

4. สถานภาพองค์ความรู้ของการจัดการทางการสื่อสารในประเทศไทย / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, อรรถพร กงวิไล

โดย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร | อรรถพร กงวิไล.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส825ส (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พรินติ้ง, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส825ส] (1).

5. การบริหารงานสื่อสารมวลชน / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

โดย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส852ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส852ก] (3).

6. การสื่อสารโรคร้ายอุบัติใหม่ ณ ชายแดน = Communicating the hazardous disease at the border / สุนันทา แย้มทัพ.

โดย สุนันทา แย้มทัพ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ส816ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ส816ก] (1).

7. การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนากลุ่มคน / สมสุข หินวิมาน, บรรณาธิการ.

โดย สมสุข หินวิมาน.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ก449 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : โครงการวิจัย "การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร", 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ก449] (3).

8. กระบวนการสื่อสารประเด็นปัญหาเยาวชนผ่านสื่อละครชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาประเด็น "การคบเพื่อน" ของเยาวชนระดับอุดมศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A participatory action research using community theatre as a tool for communication process of youth problem : focusing on choosing how to associate with friends of the undergrad in city of Muang Chiangmai / โดย จิรภัทร กิตติวรากูล.

โดย จิรภัทร กิตติวรากูล.

เลขเรียกหนังสือ: 362.7 จ497ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยเรื่อง กระบวนการสื่อสารประเด็นปัญหาเยาวชนผ่านสื่อละครชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาประเด็น "การคบเพื่อน" ของเยาวชนระดับอุดมศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.7 จ497ก] (10).