ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1015 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. คู่มือนักพูด = A Manual of public speakers / บรรณาธิการและผู้จัดทำ, ธีรวุฒิ โกมุทบุตร, กรกฎ ทิพย์รัตน์

โดย ธีรวุฒิ โกมุทบุตร | กรกฏ ทิพย์รัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.51 ค695 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับแก้ไขและปรับปรุงใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 4)ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.51 ค695 2542] (1).

102. 21 ปี สำนักข่าวไทย : ประมวลข่าว / สำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

โดย สำนักข่าวไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 070.195 ส691ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวไทย, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.195 ส691ย] (2).

103. สรุปทฤษฎีการสื่อสาร / วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์.

โดย วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ว582ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ว582ส] (2).

104. ปฏิรูปสื่อมวลชนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและผลักดันองค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีอิสระตามรัฐธรรมนูญ / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, เขียน

โดย พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 พ759ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 พ759ป] (2).

105. การจัดการโฆษณา / กาญจนา มีศิลปวิกกัย

โดย กาญจนา มีศิลปวิกกัย.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 ก426ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาศรีปทุม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 ก426ก] (3).

106. การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท

โดย อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 อ372ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ372ก 2542] (4).

107. นักประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติ ยุคสารสนเทศ = Public relations practitioners and public relations practices in an age of information / วิรัช ลภิรัตนกุล

โดย วิรัช ลภิรัตนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ว689น 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ว689น 2542] (1).

108. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารมวลชน = Fundamentals of mass communication laws / ผู้เขียน, สุชาติ โพธิวิทย์

โดย สุชาติ โพธิวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.099 ส761ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.099 ส761ค] (1).

109. คนบ้าข่าว (สุทธิชัย หยุ่น) / บรรณาธิการ, วิทูร พึงประเสริฐ

โดย วิทูร พึงประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 ค139 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 ค139] (1).

110. การประชาสัมพันธ์ : ทฤษฎีและปฏิบัติ = Public relations : Theories and practices / เรียบเรียงโดย เสรี วงษ์มณฑา.

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ส929ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ส929ก] (3).

111. สารนิเทศลักษณะพิเศษ = Special information / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 025.17 ม216ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.17 ม216ส] (1).

112. ร้อยแปดแนวคิดและหลักการสื่อสารมวลชน = 108 Mass media concepts / ศักดิ์ วดีศิริศักดิ์

โดย ศักดิ์ วดีศิริศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ศ322ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำพูน : ธนาพรธุรกิจ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ศ322ร] (1).

113. ทฤษฎีสื่อสารมวลชน : อิทธิพลและผลกระทบ = Mass communication theories : mass media impact world mass media systems / ศักดิ์ วดีศิริศักดิ์

โดย ศักดิ์ วดีศิริศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ศ322ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำพูน : ธนาพรธุรกิจ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ศ322ท] (1).

114. สื่อสารมวลชนและสารสนเทศ / ผู้แต่ง, อรรณพ เธียรถาวร.

โดย อรรณพ เธียรถาวร.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 อ345ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์เอส พี การพิมพ์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 อ345ส] (1).

115. เขาสร้างหนังไทยคุณภาพกันอย่างไร / เรียบเรียง, พัฒนสิทธิ์ ธูปเทียน

โดย พัฒนสิทธิ์ ธูปเทียน.

เลขเรียกหนังสือ: 791.430233 พ528ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กุรงเทพฯ] : Editor 1999, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.430233 พ528ข] (1).

116. คู่มือบรรณาธิการ / ผู้เรียบเรียง, จินตนา ใบกาซูยี

โดย จินตนา ใบกาซูยี.

เลขเรียกหนังสือ: 070.41 จ482ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.41 จ482ค] (2).

117. ไขปัญหาการถ่ายภาพ / กองบรรณาธิการ Photo & Life, เรียบเรียง ; นายขวนขวาย, ผู้ตอบ

โดย นิตยสาร Photo & Life.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ข929 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Photo & Life, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ข929] (1).

118. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 / สมพร พรหมหิตาธร

โดย สมพร พรหมหิตาธร.

เลขเรียกหนังสือ: 343.09945 ส265พ 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.09945 ส265พ 2538] (2).

119. แต่งหน้าเพื่อการแสดง = Makeup / ผู้เขียน, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

โดย พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 791.43027 พ435ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เศรษฐศิลป, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.43027 พ435ต] (1).

120. ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ : การศึกษาว่าด้วย 10 ตระกูลสำคัญ / ผู้เขียน, กฤษดา เกิดดี

โดย กฤษดา เกิดดี.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4309 ก284ป 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4309 ก284ป 2543] (1).