ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1016 จากทั้งหมด 145254 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. ชาตินิยม (ใหม่) กู้ชาติกับ "วิชา ข่าวสาร" News for human development (NHD) / โดย บดินทร์ ลิมปพัทธ์

โดย บดินทร์ ลิมปพัทธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 บ116ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 บ116ช] (3).

142. การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล / เสนาะ ติเยาว์

โดย เสนาะ ติเยาว์.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส915ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ส915ก] (3).

143. สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ

โดย กาญจนา แก้วเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ก425ส 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก425ส 2543] (2).

144. วิธีการวิจัยการโฆษณา = Advertising research methods / โดย เตือนจิตต์ จิตต์อารี.

โดย เตือนจิตต์ จิตต์อารี.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1072 ต831ว 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [จัดจำหน่ายโดย] ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1072 ต831ว 2542] (1).

145. พฤติกรรมการสื่อสาร = Communication behavior / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ม246พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ม246พ] (2).

146. วันช่างภาพ '40 / สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

โดย สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 302.232 ส293ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : สมาคม, 2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.232 ส293ว] (3).

147. วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม / อภิชาติ ศักดิเศรษฐ์

โดย อภิชาต ศักดิเศรษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.172 อ252ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.172 อ252ว] (2).

148. บทสุดท้ายทีวีเสรี / ผู้เขียน, เทพชัย หย่อง

โดย เทพชัย หย่อง.

เลขเรียกหนังสือ: 070.195 ท598บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่น, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.195 ท598บ] (1).

149. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ : ความคิดสร้างสรรค์กับการเขียน / จริยา สมประสงค์

โดย จริยา สมประสงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 จ167อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อาร์ตโปรเกรส, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.066 จ167อ] (2).

150. หลักการเขียนบทโทรทัศน์ / อรนุช เลิศจรรยารักษ์

โดย อรนุช เลิศจรรยารักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066791 อ329ห 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.066791 อ329ห 2544] (3).

151. ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ

โดย กาญจนา แก้วเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ก425ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก425ศ] (3). Checked out (1).

152. แบบตัวพิมพ์ไทย = Thai font / จัดทำโดย ฝ่ายกลุ่มวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. ฝ่ายกลุ่มวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 745.61 ศ812บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 745.61 ศ812บ] (3).

153. ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย

โดย จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4309593 จ374ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4309593 จ374ป] (2).

154. Book 2001 เทคนิคการผลิตหนังสือด้วยพีซี / ผู้เขียน, มานิตย์ กริ่งรัมย์

โดย มานิตย์ กริ่งรัมย์.

เลขเรียกหนังสือ: 686.22544 ม453บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Bluesoft, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 686.22544 ม453บ] (1).

155. การประชาสัมพันธ์ ฉบับสมบูรณ์ = Public relations / วิรัช ลภิรัตนกุล.

โดย วิรัช ลภิรัตนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ว689ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9 (ปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ว689ก 2544] (4).

156. ยกเครื่องสื่อไทย / วิภา อุตมฉันท์, บรรณาธิการ

โดย วิภา อุตมฉันท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสื่อสารมวลชน.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ย112 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ย112] (1).

157. ปฏิรูปสื่อเพื่อสังคม : หลักคิดและบทเรียนจากนานาประเทศ / วิภา อุตมฉันท์

โดย วิภา อุตมฉันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.22 ว645ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.22 ว645ป] (1).

158. นักข่าวมืออาชีพ / บุญเลิศ ช้างใหญ่

โดย บุญเลิศ ช้างใหญ่.

เลขเรียกหนังสือ: 920.5 บ563น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 920.5 บ563น] (2).

159. เขียนบทความอย่างไรให้น่าอ่าน / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808 ก768ข 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808 ก768ข 2543] (3).

160. การสื่อสารในสารนิเทศ / ผ่องพรรณ ลวนานนท์

โดย ผ่องพรรณ ลวนานนท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 028 ผ225ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 028 ผ225ก] (3).