ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1016 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. คู่มือพีอาร์. เล่ม 7, ธุรกิจการประชาสัมพันธ์ และจรรยาบรรณสื่อมวลชน / ผู้เขียน, ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู.

โดย ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ป416ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ป416ค] (2).

82. การออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ / โดย จันทนา ทองประยูร

โดย จันทนา ทองประยูร.

เลขเรียกหนังสือ: 686 จ246ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 686 จ246ก] (1).

83. โฆษณาอย่างไรชนะใจผู้ซื้อ / โดย นิวัติ วงศ์พรหมปรีดา.

โดย นิวัต วงศ์พรหมปรีดา.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 น674ฆ 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ที. พี. พริ้นท์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 น674ฆ 2542] (2).

84. ยักษ์ตัวแดง / ฮิเดกิ โนดะ, เขียน ; ผุสดี นาวาวิจิต, แปล

โดย โนดะ, ฮิเดกิ | ผุสดี นาวาวิจิต.

เลขเรียกหนังสือ: 808.82 น931ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.82 น931ย] (1).

85. แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์ = Key concepts in communication / พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกุล, ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.

โดย พัชนี เชยจรรยา | เมตตา วิวัฒนานุกูล | ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 พ516น 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 พ516น 2541] (3).

86. สื่อมวลชนในญี่ปุ่น / วิภา อุตมฉันท์

โดย วิภา อุตมฉันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.230952 ว736ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.230952 ว736ส] (2).

87. คู่มือ Graphic design ออกแบบสิ่งพิมพ์ / รวบรวมโดย ประพันธ์ งามเนตร

โดย ประพันธ์ งามเนตร.

เลขเรียกหนังสือ: 741.6 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เดอะคัลเลอร์ บุคส์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 741.6 ค695] (1).

88. 21 ปี สำนักข่าวไทย : FM 100.5 / สำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

โดย สำนักข่าวไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 384.54 ส691ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวไทย, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.54 ส691ย] (3).

89. เมืองมายา / คึกฤทธิ์ ปราโมช

โดย คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 791.430973 ค521ม 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยามรัฐ, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.430973 ค521ม 2530] (2).

90. เดือน--ดาว--ในเงาฟิล์ม / เรืองรอง รุ่งรัศมี, เรื่อง

โดย เรืองรอง รุ่งรัศมี.

เลขเรียกหนังสือ: 791.43 ร861ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรวเอนเตอร์เทน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.43 ร861ด] (1).

91. สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ

โดย กาญจนา แก้วเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ก425ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก425ส] (2).

92. หลักการประชาสัมพันธ์ขั้นสูง / โดย คณาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 จ683ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 จ683ห] (3).

93. สารนิเทศศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 020 ม246ส 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 020 ม246ส 2533] (2).

94. ศิลปะแห่งการเจรจา / จินดา วงศ์ศักดิ์, เรียบเรียง

โดย จินดา วงศ์ศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 158.5 จ469ศ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.5 จ469ศ 2541] (2).

95. ประสบการณ์วิชาชีพสารนิเทศศาสตร์ = Professional experience in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 020.76 ม246ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 020.76 ม246ป] (1).

96. สารนิเทศศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 020.76 ม246ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 020.76 ม246ส] (1).

97. การเมืองบนแผ่นฟิล์ม / บรรณาธิการ, กฤษดา เกิดดี

โดย กฤษดา เกิดดี.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4309 ก498 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4309 ก498] (2).

98. มายาพินิจ : การเมืองทางเพศของละครโทรทัศน์ / กาญจนา แก้วเทพ, เขียน

โดย กาญจนา แก้วเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2345 ก425ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจนเดอร์เพรส, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2345 ก425ม] (2).

99. สื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศ : เน้นเฉพาะประเทศไทย / เสถียร เชยประทับ

โดย เสถียร เชยประทับ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส894ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส894ส] (3).

100. การสื่อสาร-รณรงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์เน้นการเจาะจงกลุ่มและมีส่วนร่วม / นรินทร์ชัย พัฒนพงศา

โดย นรินทร์ชัย พัฒนพงศา.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 น243ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รั้วเขียว, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 น243ก] (4).