ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1016 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การสื่อสารมวลชน : บทบาทหน้าที่ต่อชีวิต ความรับผิดชอบต่อสังคม / สมควร กวียะ.

โดย สมควร กวียะ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส233ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส233ก] (1).

2. พี่น้องสองแผ่นดิน / สมศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์กุล.

โดย สมศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 779.36 ส283พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 779.36 ส283พ] (1).

3. แสงสำหรับการถ่ายภาพ / ฝ่ายภาพนิตยสาร FACE.

โดย นิตยสาร FACE.

เลขเรียกหนังสือ: 778.7 ส963 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เฟื่องอำพร, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.7 ส963] (1).

4. ศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ / บรรณาธิการเรียบเรียง, ธรรมนูญ นวลใจ.

โดย ธรรมนูญ นวลใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ศ371 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กำแก้ว, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ศ371] (1).

5. มนุษยสัมพันธ์ / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์.

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส265ม 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ส265ม 2539] (1).

6. หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน.

โดย ปรมะ สตะเวทิน.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ป167ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : ภาพพิมพ์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ป167ห 2540] (1).

7. ซองขาวหนังสือพิมพ์ / บุญเลิศ ช้างใหญ่

โดย บุญเลิศ ช้างใหญ่.

เลขเรียกหนังสือ: 070.44935346 บ563ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.44935346 บ563ซ] (1).

8. รวมกล้องน่าใช้ / โดย ทีมงานนิตยสารคาเมราร์ต

โดย นิตยสารคาเมราร์ต.

เลขเรียกหนังสือ: 771.31 ท533ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เลเซอร์กราฟฟิค 82, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771.31 ท533ร] (1).

9. ทฤษฎีสื่อสารมวลชน : อิทธิพลและผลกระทบ = Mass communication theories : mass media impact world mass media systems / ศักดิ์ วดีศิริศักดิ์

โดย ศักดิ์ วดีศิริศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ศ322ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำพูน : ธนาพรธุรกิจ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ศ322ท] (1).

10. แต่งหน้าเพื่อการแสดง = Makeup / ผู้เขียน, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

โดย พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 791.43027 พ435ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เศรษฐศิลป, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.43027 พ435ต] (1).

11. ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ : การศึกษาว่าด้วย 10 ตระกูลสำคัญ / ผู้เขียน, กฤษดา เกิดดี

โดย กฤษดา เกิดดี.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4309 ก284ป 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4309 ก284ป 2543] (1).

12. อักษรศิลป์ ไทย-อังกฤษ และออกแบบโฆษณา / โดย พิทักษ์ สายัณห์

โดย พิทักษ์ สายัณห์.

เลขเรียกหนังสือ: 745.61 พ673อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 745.61 พ673อ] (1).

13. การจัดการธุรกิจหนังสือพิมพ์ = Journalism business management / โดย ดรุณี หิรัญรักษ์.

โดย ดรุณี หิรัญรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.4068 ด135ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอกพิมพ์ไทย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.4068 ด135ก] (1).

14. นักข่าวนอกคอก / สุทธิชัย หยุ่น

โดย สุทธิชัย หยุ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43092 ส773น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่น, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43092 ส773น] (1).

15. สื่อเสรี / บรรณาธิการ, เฮดลีย์ เบอร์เรลล์

โดย เบอร์เรลล์, เฮดลีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 323.445 ส736 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : ฝ่ายข่าวสารและประชาสัมพันธ์, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.445 ส736] (1).

16. สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ.

โดย กาญจนา แก้วเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ก425ส 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ศาลาแดง, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก425ส 2545] (1).

17. มหัศจรรย์วอลต์ ดิสนีย์ / ศุภาศิริ สุพรรณเภสัช

โดย ศุภาศิริ สุพรรณเภสัช.

เลขเรียกหนังสือ: 927.91433 ศ738ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 927.91433 ศ738ม] (1).

18. ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร / ปาริชาต สถาปิตานนท์.

โดย ปาริชาต สถาปิตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2072 ป554ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2072 ป554ร] (1).

19. More than acting / ผู้เขียน, ตรีดาว อภัยวงศ์

โดย ตรีดาว อภัยวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 791.028092 ต182ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามสี, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.028092 ต182ม] (1).

20. 108 กลเม็ดสร้างภาพสวยด้วย Photoshop 7 / โดย พลับพลึง ภาษี

โดย พลับพลึง ภาษี.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 พ454ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซอฟท์เพรส, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 พ454ร] (1).