ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. โรงละคร : แนวคิดในการออกแบบ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์.

โดย สุรพล วิรุฬห์รักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 725.822 ส852ร 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 725.822 ส852ร 2546] (2), PYULIB-DW [Call number: 725.822 ส852ร 2546] (1).

2. เทคนิคการเป็นพิธีกรที่ดี / มัลลิกา คณานุรักษ์.

โดย มัลลิกา คณานุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.51 ม377ท 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.51 ม377ท 2545] (1), PYULIB-DW [Call number: 808.51 ม377ท 2545] (2).

3. การละครไทย / สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์.

โดย สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 792.09593 ส841ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.09593 ส841ก] (1), PYULIB-DW [Call number: 792.09593 ส841ก] (1).

4. การประชาสัมพันธ์ = Public relation / บุญเกื้อ ควรหาเวช.

โดย บุญเกื้อ ควรหาเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 บ396ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 บ396ก 2539] (5), PYULIB-DW [Call number: 659.2 บ396ก 2539] (1).

5. เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ / ผู้เขียน, สมชาติ กิจยรรยง.

โดย สมชาติ กิจยรรยง.

เลขเรียกหนังสือ: 808.51 ส238ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.51 ส238ท] (2), PYULIB-DW [Call number: 808.51 ส238ท] (1).