ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 191 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น = Introduction to mass communication / อรุณีประภา หอมเศรษฐี.

โดย อรุณีประภา หอมเศรษฐี | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 อ419ก 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ419ก 2531] (1).

2. ภาษากาย / อัลลัน พีส ; แปลโดย ยุพเรศ วินัยธร.

โดย พีส, อัลลัน | ยุพเรศ วินัยธร.

เลขเรียกหนังสือ: 001.56 พ799ภ 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.56 พ799ภ 2530] (1).

3. การสื่อสารมวลชน : บทบาทหน้าที่ต่อชีวิต ความรับผิดชอบต่อสังคม / สมควร กวียะ.

โดย สมควร กวียะ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส233ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส233ก] (1).

4. ศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ / บรรณาธิการเรียบเรียง, ธรรมนูญ นวลใจ.

โดย ธรรมนูญ นวลใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ศ371 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กำแก้ว, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ศ371] (1).

5. หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน.

โดย ปรมะ สตะเวทิน.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ป167ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : ภาพพิมพ์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ป167ห 2540] (1).

6. ศิลปะของการแสดง (ละครสมัยใหม่) / โดย สดใส พันธุมโกมล

โดย สดใส พันธุมโกมล.

เลขเรียกหนังสือ: 792.028 ส161ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.028 ส161ศ] (1).

7. การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

โดย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส852ก 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประสิทธิ์ภัณฑ์ แอนด์ พริ้นติ้ง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส852ก 2541] (1).

8. สรุปทฤษฎีการสื่อสาร / วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์.

โดย วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ว582ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ว582ส] (2).

9. ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร / ปาริชาต สถาปิตานนท์.

โดย ปาริชาต สถาปิตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2072 ป554ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2072 ป554ร] (1).

10. การประชาสัมพันธ์ ฉบับสมบูรณ์ = Public relations / วิรัช ลภิรัตนกุล.

โดย วิรัช ลภิรัตนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ว689ก 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10 (ปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ว689ก 2546] (1).

11. การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.

โดย อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 อ372ก 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ372ก 2546] (1).

12. มนุษย์กับการสื่อสาร / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ม246ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะ, [2547?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ม246ม] (2).

13. หลักนิเทศศาสตร์ = Principles of communication / ผู้เรียบเรียง, สุรัตน์ ตรีสุกล.

โดย สุรัตน์ ตรีสุกล.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส857ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส857ห] (1).

14. การจัดการเทคโนโลยีโทรคมนาคม = Telecommunication technology managemnet / เขียนโดย ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ.

โดย ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ.

เลขเรียกหนังสือ: 384.041 ป413ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.041 ป413ก] (1).

15. เครือข่ายโทรคมนาคม-อุปกรณ์เครือข่าย / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ.

โดย ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3821 ป413ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : โครงการไอซีที-เทเลคอมออนไลน์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.3821 ป413ค] (1).

16. หลักและทฤษฎีการสื่อสาร = Principles and theories of communication / ธรรมกิตติ์ ธรรมโม

โดย ธรรมกิตติ์ ธรรมโม | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ธ324ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ธ324ห] (1).

17. หลักนิเทศศาสตร์ = Principles of communication arts / ผู้เรียบเรียง, สุรัตน์ ตรีสุกล

โดย สุรัตน์ ตรีสุกล.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส857ห 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส857ห 2549] (1).

18. หลักนิเทศศาสตร์ = Principles of communication arts / ผู้เรียบเรียง, สุรัตน์ ตรีสุกล

โดย สุรัตน์ ตรีสุกล.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส857ห 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส857ห 2548] (1).

19. ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร / ปาริชาต สถาปิตานนท์.

โดย ปาริชาต สถาปิตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2072 ป554ร 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7 (ฉบับปรับปรุงใหม่).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

20. ปริบทการสื่อสารระดับบุคคล กลุ่ม องค์การ และสื่อสารมวลชน / ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์. โครงการอาศรมความคิดเรื่องทฤษฎีนิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ป459 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการอาศรมความคิดเรื่องทฤษฎีนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ป459] (2).