ผลการค้นหาของคุณมี 145 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน.

โดย ปรมะ สตะเวทิน.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ป167ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : ภาพพิมพ์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ป167ห 2540] (1).

2. ทฤษฎีสื่อสารมวลชน : อิทธิพลและผลกระทบ = Mass communication theories : mass media impact world mass media systems / ศักดิ์ วดีศิริศักดิ์

โดย ศักดิ์ วดีศิริศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ศ322ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำพูน : ธนาพรธุรกิจ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ศ322ท] (1).

3. สื่อเสรี / บรรณาธิการ, เฮดลีย์ เบอร์เรลล์

โดย เบอร์เรลล์, เฮดลีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 323.445 ส736 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : ฝ่ายข่าวสารและประชาสัมพันธ์, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.445 ส736] (1).

4. สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ.

โดย กาญจนา แก้วเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ก425ส 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ศาลาแดง, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก425ส 2545] (1).

5. กะเทาะเปลือกสื่อมวลชน / เขียนโดย ณรงค์ โตเขียว

โดย ณรงค์ โตเขียว.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 ณ211ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : พอเพียง, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 ณ211ก] (1).

6. ASTV ขบถสื่อโทรทัศน์ไทย / สุวิชชา เพียราษฎร์.

โดย สุวิชชา เพียราษฎร์.

เลขเรียกหนังสือ: 384.5522 ส879อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5522 ส879อ] (1).

7. การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น = Introduction to mass communication / อรุณีประภา หอมเศรษฐี.

โดย อรุณีประภา หอมเศรษฐี | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 อ419ก 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ419ก 2531] (1).

8. ปริบทการสื่อสารระดับบุคคล กลุ่ม องค์การ และสื่อสารมวลชน / ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์. โครงการอาศรมความคิดเรื่องทฤษฎีนิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ป459 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการอาศรมความคิดเรื่องทฤษฎีนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ป459] (2).

9. การติดต่อสื่อสาร / ประเสริฐ พันธชาติ.

โดย ประเสริฐ พันธชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ป421ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ป421ก] (3).

10. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา / เสถียร เชยประทับ

โดย เสถียร เชยประทับ.

เลขเรียกหนังสือ: 320.014 ส894ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.014 ส894ค] (2).

11. สื่อมวลชนการเมืองและวัฒนธรรม : องค์รวมแห่งสายสัมพันธ์ของวิถีชีวิต / โดย กฤษณ์ ทองเลิศ.

โดย กฤษณ์ ทองเลิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ก281ส 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ก281ส 2540] (4).

12. สื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศ : เน้นเฉพาะประเทศไทย / เสถียร เชยประทับ

โดย เสถียร เชยประทับ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส894ส 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส894ส 2538] (3).

13. จับจ้องมองสื่อ : ทัศนวิพากษ์ก้าวใหม่ในเขาวงกตของสื่อสารมวลชนไทย = Media watch / คณะบรรณาธิการ, ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, เมตตา วิวัฒนานุกุล, ปรีดา อัครจันทโชติ

โดย ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ | ปรีดา อัครจันทโชติ | เมตตา วิวัฒนานุกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 จ287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 จ287] (3).

14. การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

โดย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส852ก 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประสิทธิ์ภัณฑ์ แอนด์ พริ้นติ้ง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส852ก 2541] (1).

15. การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ

โดย กาญจนา แก้วเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ก425ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก425ก] (3).

16. สื่อมวลชนดลชีวิต = Mass media change my life / สมควร กวียะ

โดย สมควร กวียะ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส233ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แก้วน้ำ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส233ส] (5).

17. ภาษาสื่อมวลชน--มีกี่คนทนรับได้ / ส. เชื้อหอม

โดย ส. เชื้อหอม.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส111ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส111ภ] (4).

18. วิกฤติสื่อมวลชน / พิทยา ว่องกุล, บรรณาธิการ

โดย พิทยา ว่องกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4833 ว495 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4833 ว495] (2).

19. ความรู้ทางการสื่อสาร = Communication / กิติมา สุรสนธิ

โดย กิติมา สุรสนธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ก677ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ก677ค] (4).

20. คู่มือพีอาร์. เล่ม 7, ธุรกิจการประชาสัมพันธ์ และจรรยาบรรณสื่อมวลชน / ผู้เขียน, ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู.

โดย ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ป416ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ป416ค] (2).