ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2177 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. Practical photojournalism : a professional guide / Martin Keene

โดย Keene, Martin.

เลขเรียกหนังสือ: 778.9907049 K26P 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Focal Press, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.9907049 K26P 1995] (1).

82. Designing multimedia : a visual guide to multimedia and online graphic design / Lisa Lopuck

โดย Lopuck, Lisa.

เลขเรียกหนังสือ: 006.68 L864D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Peachpit Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.68 L864D] (1).

83. The Mac is not a typewriter : a style manual for creating professional-level type on your Macintosh / Robin Williams

โดย Williams, Robin.

เลขเรียกหนังสือ: 686.22544 W726M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Peachpit Press, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 686.22544 W726M] (1).

84. Animation and 3D modeling on the Mac / Don and Melora Foley

โดย Foley, Don | Foley, Melora.

เลขเรียกหนังสือ: 006.69 F663A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Peachpit Press, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.69 F663A] (1).

85. Radio production worktext : studio and equipment / Lynne S. Gross, David E. Reese

โดย Gross, Lynne S | Reese, David E.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3893 G878R 1993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Focal Press, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.3893 G878R 1993] (1).

86. Dictionary of printing and publishing / P. H. Collin

โดย Collin, P. H.

เลขเรียกหนังสือ: 686.03 C699D 1997 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Middlesex : Peter Collin, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 686.03 C699D 1997] (1).

87. Representation : cultural representations and signifying practices / edited by Stuart Hall

โดย Hall, Stuart.

เลขเรียกหนังสือ: 306 R425 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306 R425] (1).

88. Practical media : a guide to production techniques / Nick Dimbleby, Richard Dimbleby, Ken Whittington

โดย Dimbleby, Nick | Dimbleby, Richard | Whittington, Ken.

เลขเรียกหนังสือ: 745.2 D582P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hodder & Stoughton, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 745.2 D582P] (1).

89. การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ

โดย กาญจนา แก้วเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ก425ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก425ก] (3).

90. Illustrator 7 visual guide / ผลงานสร้างสรรค์ของ สุราช แหยมอ่อน

โดย สุราช แหยมอ่อน.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ส858อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เพาเวอร์แม็ค ซิสเต็มส์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ส858อ] (1).

91. The process color chart how! guide book / ผู้จัดทำ, พิเชษฐ์ รังษีรัตนา

โดย พิเชษฐ์ รังษีรัตนา.

เลขเรียกหนังสือ: 686.23042 พ654พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็นไซโคลกราฟ, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 686.23042 พ654พ] (1).

92. การประชาสัมพันธ์ (การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น) / เรียบเรียงโดย จุฑามาศ กิจเจริญ

โดย จุฑามาศ กิจเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 จ628ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราอาจารย์นิมิตร จิวะสันติการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 จ628ก] (2).

93. Meet the press : fifty years of history in the making / by Rick Ball and NBC News

โดย Ball, Rick | NBC News.

เลขเรียกหนังสือ: 070.195 B187M (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill, c1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 070.195 B187M] (1).

94. การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อศึกษาบทบาทของหนังสือพิมพ์รายวันต่อการพัฒนาสตรี = A content analysis of the roles of daily newspapers in women development / พนิต กุลศิริ

โดย พนิต กุลศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 070.48347 พ211ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2528หมายเหตุ: วิทยาานิพนธ์ (นศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 070.48347 พ211ก] (1).

95. ภาพพจน์--นั้นสำคัญไฉน? / เสรี วงษ์มณฑา

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ส929ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Dimond in Business World, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ส929ภ] (3).

96. รวมกล้อง 1998 / จัดทำโดย กองบรรณาธิการ นิตยสาร Shutter

โดย กองบรรณาธิการนิตยสาร Shutter.

เลขเรียกหนังสือ: 771.3 ร155 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จัดทำโดย หจก. อิมเมจ โฟกัส, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 771.3 ร155] (1).

97. ชะโงกดูเงา / จิระนันท์ พิตรปรีชา, เรื่อง

โดย จิระนันท์ พิตรปรีชา.

เลขเรียกหนังสือ: 428 จ517ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรวเอนเตอร์เทน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 จ517ช] (2).

98. Reading for mass communication / Bhikul Punyaratabandhu

โดย Bhikul Punyaratabandhu.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 B575R 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Kasetsart University, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 B575R 1998] (1).

99. 108 การประชาสัมพันธ์ = Hundred of PR tools / โดย เสรี วงษ์มณฑา

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ส929ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ส929ร] (2).

100. Mastering photography / Gordon Roberts

โดย Roberts, Gordon.

เลขเรียกหนังสือ: 770 R644M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Macmillan, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770 R644M] (1).