ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 104 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานการวิจัยเรื่อง โทรทัศน์ : วิธีคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของข่าว ของสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพมหานคร / อรนุช เลิศจรรยารักษ์.

โดย อรนุช เลิศจรรยารักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.195 อ329ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.195 อ329ร] (1).

2. รายงานผลการวิจัยเรื่อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการหนังสือพิมพ์ / โดย สุกัญญา ตีระวนิช.

โดย สุกัญญา ตีระวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 079.593 ส739ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 079.593 ส739ร] (1).

3. การละครไทย / ผู้เขียน, สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์

โดย สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 792.09593 ส841ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.09593 ส841ก 2543] (1).

4. กว่าจะเป็นธุรกิจเทปเพลง / ศมกมล ลิมปิชัย.

โดย ศมกมล ลิมปิชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 384.041 ศ127ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.041 ศ127ก] (2).

5. สื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศ : เน้นเฉพาะประเทศไทย / เสถียร เชยประทับ

โดย เสถียร เชยประทับ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส894ส 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส894ส 2538] (3).

6. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ กับภาพยนตร์ / โดม สุขวงศ์

โดย โดม สุขวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4309 ด962พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4309 ด962พ] (2).

7. การวิจัยเรื่อง การสื่อสารและสารสนเทศในสมัยรัชกาลที่ 9 / โดย อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต, สุธี พลพงษ์, ไศลทิพย์ จารุภูมิ

โดย อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต | สุธี พลพงษ์ | ไศลทิพย์ จารุภูมิ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 อ835ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ835ก] (1).

8. ทำเนียบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนในประเทศไทย 2538 / กองงานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ, รวบรวม

โดย กองงานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1025 ก345ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 659.1025 ก345ท] (1).

9. 21 ปี สำนักข่าวไทย : FM 100.5 / สำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

โดย สำนักข่าวไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 384.54 ส691ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวไทย, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.54 ส691ย] (3).

10. รายงานวิจัยเรื่อง บทบาทและสถานภาพของหนังสือพิมพ์จีนในประเทสไทย / โดย วิภา อุตมฉันท์, นฤมิตร สอดสุข, ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ

โดย วิภา อุตมฉันท์ | นฤมิตร สอดศุข | ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ.

เลขเรียกหนังสือ: 070.484 ว645ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [จำหน่ายโดย] สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.484 ว645ร] (1).

11. สื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศ : เน้นเฉพาะประเทศไทย / เสถียร เชยประทับ

โดย เสถียร เชยประทับ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส894ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส894ส] (3).

12. 21 ปี สำนักข่าวไทย : ประมวลข่าว / สำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

โดย สำนักข่าวไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 070.195 ส691ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวไทย, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.195 ส691ย] (2).

13. เขาสร้างหนังไทยคุณภาพกันอย่างไร / เรียบเรียง, พัฒนสิทธิ์ ธูปเทียน

โดย พัฒนสิทธิ์ ธูปเทียน.

เลขเรียกหนังสือ: 791.430233 พ528ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กุรงเทพฯ] : Editor 1999, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.430233 พ528ข] (1).

14. โฆษณาไทย. เล่ม 1 = Thai advertisements, vol. 1 / ผู้เขียน, เอนก นาวิกมูล

โดย เอนก นาวิกมูล.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 อ893ฆ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โนรา, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 659.1 อ893ฆ] (1).

15. ชาตินิยม (ใหม่) กู้ชาติกับ "วิชา ข่าวสาร" News for human development (NHD) / โดย บดินทร์ ลิมปพัทธ์

โดย บดินทร์ ลิมปพัทธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 บ116ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 บ116ช] (3).

16. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ : ความคิดสร้างสรรค์กับการเขียน / จริยา สมประสงค์

โดย จริยา สมประสงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 จ167อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อาร์ตโปรเกรส, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.066 จ167อ] (2).

17. แบบตัวพิมพ์ไทย = Thai font / จัดทำโดย ฝ่ายกลุ่มวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. ฝ่ายกลุ่มวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 745.61 ศ812บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 745.61 ศ812บ] (3).

18. ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย

โดย จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4309593 จ374ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4309593 จ374ป] (2).

19. นักข่าวมืออาชีพ / บุญเลิศ ช้างใหญ่

โดย บุญเลิศ ช้างใหญ่.

เลขเรียกหนังสือ: 920.5 บ563น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 920.5 บ563น] (2).

20. ร้อยปีหนังไทย / รวบรวมโดย โดม สุขวงศ์ และ สวัสดิ์ สุวรรณปักษ์

โดย โดม สุขวงศ์ | สวัสดิ์ สุวรรณปักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 791.43 ร192 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 791.43 ร192] (1).