ผลการค้นหาของคุณมี 73 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์ / โดย จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์.

โดย จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 จ458ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 จ458ย] (2).

2. การประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติ = Practical public relations (PR) / โดย เสรี วงษ์มณฑา

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ส929ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Diamond in Business World, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ส929ก] (5).

3. ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์ / พรทิพย์ วรกิจโภคาธร, บรรณาธิการ

โดย พรทิพย์ วรกิจโภคาทร.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ภ456 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ภ456 2540] (2).

4. นักบริหารกับงานประชาสัมพันธ์ / นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์

โดย นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 น149น 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : 222, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 น149น 2539] (2).

5. เทคนิคการประชาสัมพันธ์ = Public relations technics / วิจิตร อาวะกุล.

โดย วิจิตร อาวะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ว522ท 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ว522ท 2541] (4).

6. การประชาสัมพันธ์ (การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น) / เรียบเรียงโดย จุฑามาศ กิจเจริญ

โดย จุฑามาศ กิจเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 จ628ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราอาจารย์นิมิตร จิวะสันติการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 จ628ก] (2).

7. ภาพพจน์--นั้นสำคัญไฉน? / เสรี วงษ์มณฑา

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ส929ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Dimond in Business World, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ส929ภ] (3).

8. 108 การประชาสัมพันธ์ = Hundred of PR tools / โดย เสรี วงษ์มณฑา

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ส929ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ส929ร] (2).

9. ทำเนียบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนในประเทศไทย 2538 / กองงานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ, รวบรวม

โดย กองงานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1025 ก345ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 659.1025 ก345ท] (1).

10. ภาพลักษณ์ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ / วาสนา จันทร์สว่าง ... [และคนอื่นๆ]

โดย วาสนา จันทร์สว่าง.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ภ457 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ภ457] (2).

11. สื่อสาร--การประชาสัมพันธ์ / ดวงพร คำนูณวัฒน์, วาสนา จันทร์สว่าง

โดย ดวงพร คำนูณวัฒน์ | วาสนา จันทร์สว่าง.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ด211ส 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ด211ส 2541] (3).

12. ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์ / จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์.

โดย จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 จ458ย 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 จ458ย 2541] (4).

13. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ / รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ

โดย รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ร633ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ร633ก] (4).

14. นี่แหละ--เรื่องของการประชาสัมพันธ์ / ผู้เขียน, มงคล ยิ้มประยูร

โดย มงคล ยิ้มประยูร.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ม114น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไฮ-เทค บุ๊ค, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ม114น] (4).

15. การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ = Speaking for public relations / โดย รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง

โดย รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 808.5 ร166ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.5 ร166ก 2542] (3).

16. ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์ / จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์.

โดย จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 จ458ย 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 จ458ย 2539] (1).

17. คู่มือพีอาร์. เล่ม 7, ธุรกิจการประชาสัมพันธ์ และจรรยาบรรณสื่อมวลชน / ผู้เขียน, ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู.

โดย ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ป416ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ป416ค] (2).

18. หลักการประชาสัมพันธ์ขั้นสูง / โดย คณาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 จ683ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 จ683ห] (3).

19. นักประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติ ยุคสารสนเทศ = Public relations practitioners and public relations practices in an age of information / วิรัช ลภิรัตนกุล

โดย วิรัช ลภิรัตนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ว689น 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ว689น 2542] (1).

20. การประชาสัมพันธ์ : ทฤษฎีและปฏิบัติ = Public relations : Theories and practices / เรียบเรียงโดย เสรี วงษ์มณฑา.

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ส929ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Diamond in Business World, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ส929ก] (3).