ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 204 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การสื่อสารมวลชน : บทบาทหน้าที่ต่อชีวิต ความรับผิดชอบต่อสังคม / สมควร กวียะ.

โดย สมควร กวียะ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส233ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส233ก] (1).

2. ศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ / บรรณาธิการเรียบเรียง, ธรรมนูญ นวลใจ.

โดย ธรรมนูญ นวลใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ศ371 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กำแก้ว, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ศ371] (1).

3. หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน.

โดย ปรมะ สตะเวทิน.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ป167ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : ภาพพิมพ์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ป167ห 2540] (1).

4. ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร / ปาริชาต สถาปิตานนท์.

โดย ปาริชาต สถาปิตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2072 ป554ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2072 ป554ร] (1).

5. การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.

โดย อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 อ372ก 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ372ก 2546] (1).

6. การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น = Introduction to mass communication / อรุณีประภา หอมเศรษฐี.

โดย อรุณีประภา หอมเศรษฐี | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 อ419ก 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ419ก 2531] (1).

7. ปริบทการสื่อสารระดับบุคคล กลุ่ม องค์การ และสื่อสารมวลชน / ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์. โครงการอาศรมความคิดเรื่องทฤษฎีนิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ป459 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการอาศรมความคิดเรื่องทฤษฎีนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ป459] (2).

8. หลักและทฤษฎีการสื่อสาร = Principles and theories of communication / มณฑล ใบบัว.

โดย มณฑล ใบบัว.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ม122ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ม122ห] (2).

9. การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.

โดย อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 อ372ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ372ก] (2).

10. ปฏิวัติการสื่อสาร = / เฟรเดริค วิลเลียมส์, ผู้แต่ง ;

โดย วิลเลียมส์, เฟรเดริค | สุรัตน์ นุ่มนนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.5 ว714ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.5 ว714ป] (3).

11. ภาษากาย / อัลลัน พีส ; แปลโดย ยุพเรศ วินัยธร.

โดย พีส, อัลลัน | ยุพเรศ วินัยธร.

เลขเรียกหนังสือ: 001.56 พ799ภ 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.56 พ799ภ 2530] (1).

12. การติดต่อสื่อสาร / ประเสริฐ พันธชาติ.

โดย ประเสริฐ พันธชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ป421ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ป421ก] (3).

13. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา / เสถียร เชยประทับ

โดย เสถียร เชยประทับ.

เลขเรียกหนังสือ: 320.014 ส894ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.014 ส894ค] (2).

14. การสื่อสาร = Communication / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2076 ม246ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2076 ม246ก] (1).

15. หลักการระบบสื่อสาร / ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ

โดย ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ.

เลขเรียกหนังสือ: 621.382 ป413ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.382 ป413ห] (2).

16. สื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศ : เน้นเฉพาะประเทศไทย / เสถียร เชยประทับ

โดย เสถียร เชยประทับ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส894ส 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส894ส 2538] (3).

17. ศิลปะของการแสดง (ละครสมัยใหม่) / โดย สดใส พันธุมโกมล

โดย สดใส พันธุมโกมล.

เลขเรียกหนังสือ: 792.028 ส161ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.028 ส161ศ] (1).

18. การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

โดย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส852ก 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประสิทธิ์ภัณฑ์ แอนด์ พริ้นติ้ง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส852ก 2541] (1).

19. การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ

โดย กาญจนา แก้วเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ก425ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก425ก] (3).

20. โลกของสื่อ. ลำดับที่ 2, วัฒนธรรม : สื่อสารเพื่อสานสร้าง = Media World / ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการสื่อสารมวลชน.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 จ683ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 จ683ล] (3).