ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 57 จากทั้งหมด 145244 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. นักข่าวนอกคอก / สุทธิชัย หยุ่น

โดย สุทธิชัย หยุ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43092 ส773น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่น, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43092 ส773น] (1).

2. รายงานการวิจัยเรื่อง โทรทัศน์ : วิธีคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของข่าว ของสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพมหานคร / อรนุช เลิศจรรยารักษ์.

โดย อรนุช เลิศจรรยารักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.195 อ329ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.195 อ329ร] (1).

3. การข่าวและบรรณาธิกรณ์ = News reporting and editing / สาชาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.41 ม246ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.41 ม246ก] (1).

4. 21 ปี สำนักข่าวไทย : FM 100.5 / สำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

โดย สำนักข่าวไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 384.54 ส691ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวไทย, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.54 ส691ย] (3).

5. 21 ปี สำนักข่าวไทย : ประมวลข่าว / สำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

โดย สำนักข่าวไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 070.195 ส691ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวไทย, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.195 ส691ย] (2).

6. คนบ้าข่าว (สุทธิชัย หยุ่น) / บรรณาธิการ, วิทูร พึงประเสริฐ

โดย วิทูร พึงประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 ค139 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 ค139] (1).

7. ชาตินิยม (ใหม่) กู้ชาติกับ "วิชา ข่าวสาร" News for human development (NHD) / โดย บดินทร์ ลิมปพัทธ์

โดย บดินทร์ ลิมปพัทธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 บ116ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 บ116ช] (3).

8. วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม / อภิชาติ ศักดิเศรษฐ์

โดย อภิชาต ศักดิเศรษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.172 อ252ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.172 อ252ว] (2).

9. นักข่าวมืออาชีพ / บุญเลิศ ช้างใหญ่

โดย บุญเลิศ ช้างใหญ่.

เลขเรียกหนังสือ: 920.5 บ563น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 920.5 บ563น] (2).

10. การเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น = Fundamental news writing for radio and television broadcasting / ผู้เขียน, วีรพงษ์ พลนิกรกิจ

โดย วีรพงษ์ พลนิกรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 ว828ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 ว828ก] (3).

11. คำให้การ--กบฎ : อดีตคนข่าวไอทีวี / บรรณาธิการ, สุวรรณา อุยานันท์.

โดย สุวรรณา อุยานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 323.445 ค391 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย งานดี, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.445 ค391] (1).

12. การรายงานข่าวชั้นสูง = Advanced news reporting / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช และคณะ, เขียน.

โดย พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 ก499 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 ก499 2543] (2).

13. มากข่าวสารพาลให้บื้อ = How the news makes us dumb / ซี. จอห็น ซอมเมอร์วิลล์ ;วรวดี วงศ์สง่า, แปล

โดย ซอมเมอร์วิลล์, ซี. จอห์น | วรวดี วงศ์สง่า.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ซ118ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ซ118ม] (2).

14. การรายงานข่าว = News reporting / ผู้เขียน, นาฏยา ตนานนท์

โดย นาฏยา ตนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 น457ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นัท รีพับลิค, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 น457ก] (3).

15. วิ่งไปกับข่าว ก้าวไปกับโลก = Race with the news. pace with the world / โดย พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช และคณะ

โดย พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 ว512 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 ว512 2546] (2).

16. คนข่าวเล่าตำนาน / ผู้เขียน, ไกรวัลย์ ชูจิตต์

โดย ไกรวัลย์ ชูจิตต์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.57 ก979ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หลักไทช่างพิมพ์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.57 ก979ค] (2).

17. การรายงานข่าวชั้นสูง = Advanced news reporting / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช และคณะ, เขียน.

โดย พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 ก499 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 ก499 2540] (1).

18. การสื่อข่าวและการเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ / ปุณณรัตน์ พิงคานนท์.

โดย ปุณณรัตน์ พิงคานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 ป659ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 ป659ก] (3).

19. การรายงานข่าวชั้นสูง = Advanced news reporting / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช และคณะ, เขียน.

โดย พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 ก499 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 ก499 2549] (2).

20. ข่าว-เจาะ / เสนาะ สุขเจริญ.

โดย เสนาะ สุขเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 ส915ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 ส915ข] (1).