Refine your search

Your search returned 2 results from 145111 records. Subscribe to this search

|
1. ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนอาเซียน ค.ศ. 1987 : ศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับความตกลงทวิภาคีที่ประเทศไทยทำกับสมาชิกอาเซียน / โดย ศิริชัย มงคลเกียรติศรี.

by ศิริชัย มงคลเกียรติศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Call number: 341.752 ศ458ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2540 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. Description: 10, 196 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 341.752 ศ458ค] (1).

2. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน / คณะนักวิจัย, ชุมพร ปัจจุสานนท์ ... [และคนอื่นๆ]

by ชุมพร ปัจจุสานนท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 341.754 ก488 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 Description: 2 เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 341.754 ก488] (2).