ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 802 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. คำอธิบายเรียงมาตรา พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2499 และแก้ไขเพิ่มเติม [ฉบับที่ 3] พ.ศ. 2500 กฎกระทรวงทุกฉบับ คำสั่งศาลฎีกา พร้อมด้วย ระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนฯ ของกระทรวงมหาดไทย / โดย หยุด แสงอุทัย

โดย หยุด แสงอุทัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สันติสุข, 2500สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

102. ระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ว่าด้วย วิธีพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมิภาค พ.ศ. 2539

เลขเรียกหนังสือ: 347.053 ร451 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2543?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.053 ร451] (2).

103. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 343.0772 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.0772 พ371] (2).

104. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.07 พ371] (1).

105. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย พรสวัสดิ์ เพชรแดง

โดย พรสวัสดิ์ เพชรแดง.

เลขเรียกหนังสือ: 342.09 พ284พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.09 พ284พ] (1).

106. พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 / รวบรวมโดย พรสวัสดิ์ เพชรแดง

โดย พรสวัสดิ์ เพชรแดง.

เลขเรียกหนังสือ: 340.59 พ284พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.59 พ284พ] (1).

107. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) รวมทั้งกฎกระทรวง / คณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนต์ ประจำปี 2535-36 สมาคมประกันวินาศภัย

โดย สมาคมประกันวินาศภัย. คณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนต์ ประจำปี 2535-36.

เลขเรียกหนังสือ: 344.022 ส293พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.022 ส293พ] (1).

108. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 / โดย สำนักงานประกันภัยภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ กรมการประกันภัย

โดย สำนักงานประกันภัยภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 344.022 ส691พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2535-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.022 ส691พ] (1).

109. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 344.041 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.041 พ371] (2).

110. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2543 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 342.068 ร236 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.068 ร236] (2).

111. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.01 พ371] (3).

112. ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 ร419ศ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 ร419ศ 2543] (2).

113. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346 พ371] (3).

114. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 347.09 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.09 พ371] (3).

115. พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.063 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.063 พ371] (2).

116. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 344.07 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.07 พ371] (2).

117. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0437 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0437 พ371] (2).

118. กฎหมายใหม่สำหรับวิชาชีพทนายความ / โดย ฝ่ายวิชาการ สภาทนายความ

โดย สภาทนายความ. ฝ่ายวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ: ฝ่าย, 2542-สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

119. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493 / โดย ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.083 ส886พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.083 ส886พ] (2).

120. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 / โดย ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 ส886พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.07 ส886พ] (3).