ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 802 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. คู่มือชำระค่าปรับคดีจราจรทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2540 ล้ำ พ.ศ. 2550

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 344.05 ค695 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.05 ค695] (2).

122. 80 ปี เนติบัณฑิตยสภา 1 มกราคม 2538

โดย เนติบัณฑิตยสภา.

เลขเรียกหนังสือ: 340 น786ป (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิซซิ่ง, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340 น786ป] (1).

123. 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย

โดย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

เลขเรียกหนังสือ: 340 ร192 (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340 ร192] (1).

124. พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. 2483 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.06 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สูตรไพศาล, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.06 พ371] (1).

125. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 / ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

เลขเรียกหนังสือ: 342.0667 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.0667 พ371] (3).

126. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 = Organisation of state administration act, B.E. 2534 (1991)

โดย สำนักพิมพ์นิติธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 พ371] (1).

127. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 / ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 345.05 พ371] (3).

128. A dictionary of law / edited by Elizabeth A. Martin

โดย Martin, Elizabeth A.

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 D554 1997 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 D554 1997] (1).

129. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535-2544 / รวบรวมเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.068 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.068 พ371] (1).

130. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 พ371] (1).

131. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่ๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.078 พ371] (1).

132. กฎหมายจัดตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับเตรียมสอบ

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 342.0418 ก116 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.0418 ก116] (3).

133. รวมศัพท์และภาษิตกฎหมายลาติน - ไทย / พิชัยศักดิ์ หรยางกูร

โดย พิชัยศักดิ์ หรยางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 พ643ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 พ643ร] (2).

134. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

เลขเรียกหนังสือ: 346.086092 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.086092 พ371] (2).

135. พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.077 พ366 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.077 พ366] (2).

136. กฎหมายการบัญชี ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 พ.ศ. 2515 ล้ำ พ.ศ. 2550

เลขเรียกหนังสือ: 346.063 ก114 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.063 ก114] (3).

137. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... ; และร่างพระราชบัญญัติลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... / โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ

โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 343.0999 ส691ร 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.0999 ส691ร 2543] (1).

138. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 1-2) พ.ศ. 2522-2535 / รวบรวมเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2535สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

139. The Sage dictionary of criminology / compiled and edited by Eugene McLaughlin and John Muncie

โดย McLaughlin, Eugene | Muncie, John.

เลขเรียกหนังสือ: 364.03 S129 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 364.03 S129] (1).

140. พจนานุกรมกฎหมายและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง อังกฤษ-ไทย = Dictionary of law and relevant words English-Thai / ถาวร โพธิ์ทอง.

โดย ถาวร โพธิ์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 ถ332พ 2544 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 ถ332พ 2544] (2).