ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 802 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน.

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 349.59303 ร419พ 2544 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 349.59303 ร419พ 2544] (2).

142. ศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 320.03 ร419ศ 2544 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 320.03 ร419ศ 2544] (1).

143. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 344.032 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.032 พ371] (2).

144. พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พุทธศักราช 2543 : สรุปสาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. สภาที่ปรึกษาฯ พุทธศักราช 2543 กับอธิบายสาระสำคัญของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / เรียบเรียงและรวบรวมโดย กองเทพ เคลือบพณิชกุล, สุรชัย อุดรศาสตร์

โดย กองเทพ เคลือบพณิชกุล | สุรชัย อุดรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.034 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Forepace Publishing House, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.034 พ371] (1).

145. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 / รวบรวมโดย ธีรพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 343.0994 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.0994 พ371] (2).

146. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 347.077 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.077 พ371] (2).

147. Legal systems of the world : a political, social, and cultural encyclopedia / edited by Herbert M. Kritzer

โดย Kritzer, Herbert M.

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 L496 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO, c2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 L496] (4).

148. รายงานเรื่องปัญหาความไร้รัฐของคนเชื้อชาติไทยจากเกาะกง / โดย วรรณทนี รุ่งเรืองสภากุล, ภิญโญ วีระสุขสวัสดิ์

โดย วรรณทนี รุ่งเรืองสภากุล | ภิญโญ วีระสุขสวัสดิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

149. พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 341.35 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 341.35 พ371] (2).

150. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 342.083 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.083 พ371] (2).

151. พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 = Agricultural commodity futures trading act B.E 2542 (1999) / ภาษาอังกฤษแปลโดย สมจิตต์ เซอร์ซันซี, วิชัย นิมมานสมบูรณ์

โดย สมจิตต์ เซอร์ซันซี | วิชัย นิมมานสมบูรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.0851 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.0851 พ371] (2).

152. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.01 พ371] (1).

153. รู้กฎหมาย รักษาสิทธิ / ผู้เขียน, นิก สุนทรธัย, ช.ชยินทร์ เพ็ชญ์ไพศิษฎ์, สุรวุธ กิจกุศล

โดย นิก สุนทรธัย | ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฎ์ | สุรวุธ กิจกุศล | บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย).

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 น541ร 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส-ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 น541ร 2545] (1).

154. พจนานุกรมศัพท์กฎหมาย (อังกฤษ-ไทย) = Law dictionary (English-Thai) / ธง วิทัยวัฒน์

โดย ธง วิทัยวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 ธ112พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 ธ112พ] (1).

155. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฏ ก.พ. : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 และกฏทบวง / งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักงานอธิการบดี. กองการเจ้าหน้าที่.

เลขเรียกหนังสือ: 351.1 ม246พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : งานวินัยและนิติการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 351.1 ม246พ] (1).

156. เงื่อนสัญญาสองภาษา A-Z / ภัทรพงศ์ เกษทอง

โดย ภัทรพงศ์ เกษทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0203 ภ366ง (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : ชมรมเพื่อนนักกฎหมาย กฟผ., 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0203 ภ366ง] (1).

157. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 347.09 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.09 พ371] (2).

158. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346 พ371] (2).

159. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0433 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0433 พ371] (3).

160. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2544) / วินัย เลิศประเสริฐ.

โดย วินัย เลิศประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 ว621พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อินเตอร์บุ๊คส์, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.078 ว621พ] (3).