ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 802 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. พจนานุกรมคำศัพท์กฎหมายและการใช้คำ : อังกฤษ-ไทย = Dictionary of legal terms and expressions : English - Thai / เสริมศักดิ์ วงศ์กระจ่าง.

โดย เสริมศักดิ์ วงศ์กระจ่าง.

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 ส925พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 ส925พ] (3).

162. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 1-2) พ.ศ. 2542-2545 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.01 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.01 พ371] (3).

163. พจนานุกรมศัพท์และสำนวนกฎหมาย (อังกฤษ-ไทย) = Law dictionary English-Thai / ธง วิทัยวัฒน์.

โดย ธง วิทัยวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 ธ112พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 ธ112พ] (2).

164. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 = Alien business operations Act B.E. 2542 (1999)

เลขเรียกหนังสือ: 343.088 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.088 พ371] (1).

165. ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 ร419ศ 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2 545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 ร419ศ 2545] (2).

166. พจนานุกรมศัพท์กฎหมาย ไทย-อังกฤษ = Law dictionary Thai-English / ธง วิทัยวัฒน์.

โดย ธง วิทัยวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 ธ112พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 ธ112พ] (1).

167. กลไกระหว่างประเทศเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 / โดย อิงอร จินตนาเลิศ.

โดย อิงอร จินตนาเลิศ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 341.481 อ715ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 341.481 อ715ก] (1).

168. การกำหนดรอบระยะเวลาหนึ่งปีของงบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในประเทศไทย / โดย สมาพร ประดิษฐนิยกูล.

โดย สมาพร ประดิษฐนิยกูล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.034 ส299ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.034 ส299ก] (1).

169. การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย / โดย ธเนศ ไชยหมาน.

โดย ธเนศ ไชยหมาน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 ธ285ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.078 ธ285ก] (1).

170. การควบคุมการกระทำของรัฐบาลโดยรัฐสภา / โดย สาโรช โชติพันธุ์.

โดย สาโรช โชติพันธุ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ส683ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 ส683ก] (1).

171. การคุ้มครองการลงทุนต่างชาติโดยผ่านสนธิสัญญาทวิภาคี (BIT) / โดย วิศิษฏ์ ธนากูรเมธา.

โดย วิศิษฏ์ ธนากูรเมธา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 341.752 ว762ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 341.752 ว762ก] (1).

172. การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทางทะเลภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีทรัพยากรปลา / โดย ปฏิเวทย์ ยาวงษ์.

โดย ปฏิเวทย์ ยาวงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 341.762 ป139ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 341.762 ป139ก] (1).

173. การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ / โดย สิริรัตน์ ศุภรักษ์.

โดย สิริรัตน์ ศุภรักษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 341.7588 ส732ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 341.7588 ส732ก] (1).

174. การคุ้มครองเสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงานตามกฎหมายไทย / โดย กมล โสตถิโภคา.

โดย กมล โสตถิโภคา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ก134ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.01 ก134ก] (1).

175. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินของผู้เยาว์ / โดย ดวงตา อัศนีวุฒิกร.

โดย ดวงตา อัศนีวุฒิกร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ด181ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.043 ด181ก] (1).

176. การใช้การตีความมาตรา 437 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ศึกษากรณีผู้รับผิดตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย / โดย สมศักดิ์ ศิริศักดิ์บรรจง.

โดย สมศักดิ์ ศิริศักดิ์บรรจง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.02 ส283ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.02 ส283ก] (1).

177. การใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าประกันการชำระหนี้ / โดย พัชรินทร์ ฉัตรวชิระกุล.

โดย พัชรินทร์ ฉัตรวชิระกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0488 พ523ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0488 พ523ก] (1).

178. การดำเนินคดีอาญาโดยองค์กรเอกชน / โดย กรกัญญา เอี่ยมโอภาส.

โดย กรกัญญา เอี่ยมโอภาส | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ก152ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 254 2หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 345.05 ก152ก] (1).

179. การนำสารสนเทศมาใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง / โดย เสาวภางค์ ปิยะรัตน์.

โดย เสาวภางค์ ปิยะรัตน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 347.064 ส943ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [2542?]หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.064 ส943ก] (1).

180. การปฏิบัติการทางทหารของกองกำลังผสมในสงครามอ่าวเปอร์เซียกับกฎหมายระหว่างประเทศ / โดย ประสิทธิ์ชัย ขัตติยะ.

โดย ประสิทธิ์ชัย ขัตติยะ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 341.68 ป417ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 341.68 ป417ก] (1).