ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 802 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. รวมกฎหมายการควบคุมอาคาร. เล่ม 3 / รวบรวมโดย ไชยยุทธ ณ นคร, คุณพัทธ อาจองค์

โดย คุณพัทธ อาจองค์ | ไชยยุทธ ณ นคร | สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ.

เลขเรียกหนังสือ: 343.078721 ช885ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ , 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.078721 ช885ร] (1).

22. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ล้ำ พ.ศ. 2550.

เลขเรียกหนังสือ: 342.09 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.09 พ371] (2).

23. รวมกฎหมาย ปี ... / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [ และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 349.593 ร155 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 349.593 ร155] (4).

24. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ล้ำ พ.ศ. 2550

เลขเรียกหนังสือ: 342.06 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.06 พ371] (2).

25. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.022 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.022 พ371] (2).

26. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2523 พร้อมกฎกระทรวง / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร | สถาพร ลิ้มมณี | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 344.035643 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.035643 พ371] (2).

27. พจนานุกรมการอนุญาโตตุลาการ พร้อมดรรชนีภาษาไทยเพื่อการหาคำและรายชื่อกับที่อยู่ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ / พิชัยศักดิ์ หรยางกูร.

โดย พิชัยศักดิ์ หรยางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 347.0930 พ643พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สามย่านวิทยพัฒนา, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.0930 พ643พ] (2).

28. พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 345.02534 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 345.02534 พ371] (1).

29. รวมศัพท์อาชญาวิทยาและงานยุติธรรมทางอาญา = Dictionary of criminology and criminal justice / ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์

โดย ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 364.03 ศ324ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาขาสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 364.03 ศ324ร] (1).

30. กฎหมายว่าด้วยการทำแท้ง = Abortion law / ไฉไล ชุ่มฤทธิ์

โดย ไฉไล ชุ่มฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.084 ฉ921ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2523หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.084 ฉ921ก] (1).

31. สิทธิเลิกสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา / โดย สัญญา ศุกระศร

โดย สัญญา ศุกระศร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.02 ส557ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.02 ส557ส] (1).

32. ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยหุ้นบุริมสิทธิ / โดย อำนาจ บุบผามาศ

โดย อำนาจ บุบผามาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0666 อ686ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0666 อ686ป] (1). Items available for reference: [Call number: 346.0666 อ686ป] (1).

33. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ; พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 / รวบรวมโดย, ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 พ371 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.01 พ371] (1).

34. ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 ร419ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 ร419ศ] (2).

35. การพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม / โดย สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

โดย สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต.

เลขเรียกหนังสือ: 345.07 ส558ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.07 ส558ก] (1). Items available for reference: [Call number: 345.07 ส558ก] (1).

36. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.073 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.073 พ371] (2).

37. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 344.0321 พ371 (อ.) เลขเรียกหนังสือ: WX32.JT3 พ371 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WX32.JT3 พ371 2541] (1). Items available for reference: [Call number: 344.0321 พ371] (1).

38. พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2522 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 343.593034 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.593034 พ371] (2).

39. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0482 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0482 พ371] (2).

40. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ; พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 ; พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ

โดย พิชัย นิลทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 343.096 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อฑตยา, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.096 พ371] (2).