ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 802 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รวมกฎระเบียบและข้อบังคับคอนโดมิเนียม / สมาคมการค้าอาคารชุด

โดย สมาคมการค้าอาคารชุด.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0433 ส293ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : สมาคม, 2540?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0433 ส293ร] (1).

2. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521

เลขเรียกหนังสือ: 346.0482 พ371 2525 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2525สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0482 พ371 2525] (1).

3. หนังสือที่ระลึก ราชกิจจานุเบกษา

เลขเรียกหนังสือ: 348.593 ห144 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 348.593 ห144] (1).

4. กฎหมายว่าด้วยการทำแท้ง = Abortion law / ไฉไล ชุ่มฤทธิ์

โดย ไฉไล ชุ่มฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.084 ฉ921ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2523หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.084 ฉ921ก] (1).

5. ทำเนียบนักกฎหมาย จังหวัดเชียงใหม่

โดย มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 340.25 ท424 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, 2536สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.25 ท424] (1).

6. ราชกิจจานุเบกษา ในรัชกาลที่ 4.

เลขเรียกหนังสือ: 348.593 ร412 2540 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 348.593 ร412 2540] (1).

7. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525.

โดย สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา.

เลขเรียกหนังสือ: 344.041 พ371 2540 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.041 พ371 2540] (1).

8. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

เลขเรียกหนังสือ: 342.06 ส691พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.06 ส691พ] (1).

9. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 / กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0482 ก169พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0482 ก169พ] (1).

10. หนังสือที่ระลึกราชกิจจานุเบกษา / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โดย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

เลขเรียกหนังสือ: 340 ส691ห (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340 ส691ห] (1).

11. A dictionary of law / edited by Elizabeth A. Martin

โดย Martin, Elizabeth A.

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 D554 1997 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 D554 1997] (1).

12. ศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 320.03 ร419ศ 2544 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 320.03 ร419ศ 2544] (1).

13. พจนานุกรมศัพท์กฎหมาย (อังกฤษ-ไทย) = Law dictionary (English-Thai) / ธง วิทัยวัฒน์

โดย ธง วิทัยวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 ธ112พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 ธ112พ] (1).

14. พจนานุกรมศัพท์กฎหมาย ไทย-อังกฤษ = Law dictionary Thai-English / ธง วิทัยวัฒน์.

โดย ธง วิทัยวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 ธ112พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 ธ112พ] (1).

15. คำนิยามและพจนานุกรมกฎหมาย พุทธศักราช 2545

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 ค357 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 ค357] (1).

16. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับพิเศษ ตุลาคม 2537 / บรรณาธิการ, ไพจิตร ปุญญพันธุ์.

โดย ไพจิตร ปุญญพันธุ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

17. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว พ.ศ. ... / จัดทำโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

18. รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการศึกษาเพื่อยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการของเสียอันตราย / จัดทำโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

19. ยุติธรรมธร / กระทรวงยุติธรรม.

โดย กระทรวงยุติธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 353.4 ก218ย (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : กระทรวง, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 353.4 ก218ย] (1).

20. A dictionary of law / edited by Elizabeth A. Martin

โดย Martin, Elizabeth A.

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 D554 2003 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., reissued with new coversข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 D554 2003] (1).