ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 56 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยหุ้นบุริมสิทธิ / โดย อำนาจ บุบผามาศ

โดย อำนาจ บุบผามาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0666 อ686ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0666 อ686ป] (1). Items available for reference: [Call number: 346.0666 อ686ป] (1).

2. การพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม / โดย สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

โดย สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต.

เลขเรียกหนังสือ: 345.07 ส558ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.07 ส558ก] (1). Items available for reference: [Call number: 345.07 ส558ก] (1).

3. การจัดการสินสมรส = The management of the community property (Sin Somros) / โดย ยุพาพรรณ์ กิจวัตร์

โดย ยุพาพรรณ์ กิจวัตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.042 ย414ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.042 ย414ก] (1). Items available for reference: [Call number: 346.042 ย414ก] (1).

4. การหมั้น : วิเคราะห์ลักษณะพิเศษและผลทางกฎหมาย / โดย วรนาฏ ศรีบุญพงศ์

โดย วรนาฏ ศรีบุญพงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.016 ว214ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.016 ว214ก] (1). Items available for reference: [Call number: 346.016 ว214ก] (1).

5. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินในประเทศไทย = Problems of land and building tax law enforcement of Thailand / ละเอียด ศรีล้อม.

โดย ละเอียด ศรีล้อม | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.054 ล216ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.054 ล216ป] (2). Items available for reference: [Call number: 343.054 ล216ป] (2).

6. ระบบจัดการเหมืองฝายกับสิทธิชุมชน : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบันกับกฎหมายมังรายศาสตร์ = Community right and management system for check dams : a comparatives study of law and Mung-Rai code / คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ

โดย คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.046913 ค128ร (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554 สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.046913 ค128ร] (1). Items available for reference: [Call number: 346.046913 ค128ร] (2).

7. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศในประเทศไทย : ศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ ค.ศ. 1993 / อิสริยา บุตรหลวง.

โดย อิสริยา บุตรหลวง | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2557. หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).

8. ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในชั้นจับกุม = The problem of protecting rights of the arresting process / จิระพันธ์ ยานะเรือง.

โดย จิระพันธ์ ยานะเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2560สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

9. ปัญหาการขอมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวกรณีฉุกเฉินก่อนศาลมีคำพิพากษาในคดีสิ่งแวดล้อมทางปกครอง = The problem of measures of temparary injunction (Urgent request) in environmental case of administrative court / บุญธิดา ด่านอินถา.

โดย บุญธิดา ด่านอินถา.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

10. การยอมความในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ศึกษามาตรา 71 วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา = Settlement of disputes in offences relating to property a case study of article 71 second paragraph of the criminal code / พีรพล วนิชชากร.

โดย พีรพล วนิชชากร.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

11. มาตรการเลี่ยงโทษจำคุก : ศึกษาปัญหาการรอการลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 = Alternative to imprisonment: A case study on the suspension of punishment under section 56 of the criminal code / กัญญาภัทร จันต๊ะคาด.

โดย กัญญาภัทร จันต๊ะคาด.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

12. ปัญหาการปล่อยชั่วคราวในคดีอาญา : กรณีจำเลยหลบหนีในระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาล = The problem of provisional release in the criminal case: in case devendant absconds during the proceedings of the court / กาญจนา คำมา.

โดย กาญจนา คำมา.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2560สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

13. ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/4 = Problems of the rights protection for injured person in sexual behavior under the criminal procedure code section 226/4 / ธารินทร์ รินยานะ.

โดย ธารินทร์ รินยานะ.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

14. ปัญหาการจัดเก็บภาษีประเภทการดาวน์โหลดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษากรณีรูปภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชั่น = Problem of taxation on E-commerce downloading : case study on pictures, computer programs and applications / วราภรณ์ หวังมีสุข.

โดย วราภรณ์ หวังมีสุข.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

15. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = The problem in participation of citizens to prevent corruption in the procurement of local government / มัณชุลิกา กามูล.

โดย มัณชุลิกา กามูล.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

16. ปัญหาเขตอำนาจศาลในการระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 = Problem of the court jurisdiction on litigation arising from private institution of higher education act, B.E. 2546 / สไบชลกานต์ อินทร์บำรุง.

โดย สไบชลกานต์ อินทร์บำรุง.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2560สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

17. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิคนพิการ : ศึกษากรณีการจ้างงาน = The measure to protect the rights of person with disabilities : a case study of employment / ประภัสสร ชื่นสมบัติ.

โดย ประภัสสร ชื่นสมบัติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2561สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

18. บทบาทของอัยการในการกำหนดโทษคดีอาญา = A role of public prosecutor in imposing criminal penalty in criminal case / นิติกาญจน์ นาคประสม.

โดย นิติกาญจน์ นาคประสม | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 345.01 น581บ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.01 น581บ] (3). Items available for reference: [Call number: 345.01 น581บ] (2).

19. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6, ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ; ประมวลกฎหมายอาญา, ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346 ป352 (สพ. 3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553ชื่อเรื่องอื่น: .สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 ป352] (3). Items available for reference: [Call number: 346 ป352] (1).

20. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้นตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 : ศึกษาเฉพาะ: ศาลจังหวัดเชียงใหม่ = The legal problems of consumer cases in the court of first instance according to the consumer case procedure act B.E. 2551 : case study: Chiangmai Provincial Court / พรประภัทร์ แพ่งพิบูลย์.

โดย พรประภัทร์ แพ่งพิบูลย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 พ245ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 พ245ป] (2). Items available for reference: [Call number: 347.05 พ245ป] (2).
Special Status (1).