ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 59 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน.

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 349.593 ร419ก (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 349.593 ร419ก] (4).

2. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินในประเทศไทย = Problems of land and building tax law enforcement of Thailand / ละเอียด ศรีล้อม.

โดย ละเอียด ศรีล้อม | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.054 ล216ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.054 ล216ป] (2). Items available for reference: [Call number: 343.054 ล216ป] (2).

3. พระราชบัญญัติรถยนต์ ใหม่ พ.ศ. 2553-2558 ฉบับใช้งานที่สมบูรณ์

เลขเรียกหนังสือ: 343.0944 พ371 2553 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล 2553สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.0944 พ371 2553] (4).

4. ระบบจัดการเหมืองฝายกับสิทธิชุมชน : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบันกับกฎหมายมังรายศาสตร์ = Community right and management system for check dams : a comparatives study of law and Mung-Rai code / คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ

โดย คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.046913 ค128ร (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554 สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.046913 ค128ร] (1). Items available for reference: [Call number: 346.046913 ค128ร] (2).

5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 พ371 2557 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ปรับปรุงใหม่สุด พ.ศ. 2557ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2557สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 พ371 2557] (4).

6. พจนานุกรมประมวลกฎหมายอาญา / สร้างสรรค์โดย สูตรไพศาล.

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 345.003 ส886พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2557ชื่อเรื่องอื่น: พจนานุกรมประมวลกฎหมายอาญา ป.อาญา ฉบับแรกในประเทศไทย..สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 345.003 ส886พ] (2).

7. มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ = Protection of environment by local administration : a case study of eco-tourism / หทัยรัตน์ สีรานันท์.

โดย หทัยรัตน์ สีรานันท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.09 ห136ม (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.09 ห136ม] (2).

8. ปัญหากฎหมายการควบคุมการใช้จ่ายเงินของเทศบาล โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน = The problem of legal control of the municipality by The Office of the Auditor General / ชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล.

โดย ชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.034 ช384ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558. หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.034 ช384ป] (2).

9. ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในชั้นจับกุม = The problem of protecting rights of the arresting process / จิระพันธ์ ยานะเรือง.

โดย จิระพันธ์ ยานะเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2560สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

10. ปัญหาการขอมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวกรณีฉุกเฉินก่อนศาลมีคำพิพากษาในคดีสิ่งแวดล้อมทางปกครอง = The problem of measures of temparary injunction (Urgent request) in environmental case of administrative court / บุญธิดา ด่านอินถา.

โดย บุญธิดา ด่านอินถา.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

11. การยอมความในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ศึกษามาตรา 71 วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา = Settlement of disputes in offences relating to property a case study of article 71 second paragraph of the criminal code / พีรพล วนิชชากร.

โดย พีรพล วนิชชากร.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

12. มาตรการเลี่ยงโทษจำคุก : ศึกษาปัญหาการรอการลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 = Alternative to imprisonment: A case study on the suspension of punishment under section 56 of the criminal code / กัญญาภัทร จันต๊ะคาด.

โดย กัญญาภัทร จันต๊ะคาด.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

13. ปัญหาการปล่อยชั่วคราวในคดีอาญา : กรณีจำเลยหลบหนีในระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาล = The problem of provisional release in the criminal case: in case devendant absconds during the proceedings of the court / กาญจนา คำมา.

โดย กาญจนา คำมา.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2560สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

14. ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/4 = Problems of the rights protection for injured person in sexual behavior under the criminal procedure code section 226/4 / ธารินทร์ รินยานะ.

โดย ธารินทร์ รินยานะ.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

15. ปัญหาการจัดเก็บภาษีประเภทการดาวน์โหลดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษากรณีรูปภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชั่น = Problem of taxation on E-commerce downloading : case study on pictures, computer programs and applications / วราภรณ์ หวังมีสุข.

โดย วราภรณ์ หวังมีสุข.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

16. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = The problem in participation of citizens to prevent corruption in the procurement of local government / มัณชุลิกา กามูล.

โดย มัณชุลิกา กามูล.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

17. ปัญหาเขตอำนาจศาลในการระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 = Problem of the court jurisdiction on litigation arising from private institution of higher education act, B.E. 2546 / สไบชลกานต์ อินทร์บำรุง.

โดย สไบชลกานต์ อินทร์บำรุง.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2560สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

18. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิคนพิการ : ศึกษากรณีการจ้างงาน = The measure to protect the rights of person with disabilities : a case study of employment / ประภัสสร ชื่นสมบัติ.

โดย ประภัสสร ชื่นสมบัติ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2561สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

19. การปรับใช้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ... สำหรับความสัมพันธ์ของบุคคลเพศเดียวกัน : เปรียบเทียบกฎหมายเนเธอร์แลนด์และกฏหมายฝรั่งเศส = Adapatation of (draft) registration of life partner Act B.E ... for the cohabitation of same-sex persons : compare with the laws of the Netherlands and Fance / วิรังรอง จักรมณี.

โดย วิรังรอง จักรมณี | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2561สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 300] (4).

20. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522-ปัจจุบัน / บรรณาธิการ, รชิตา ทิพย์โชติ

โดย รชิตา ทิพย์โชติ.

เลขเรียกหนังสือ: 343.071 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.071 พ371] (4).