ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 20 จากทั้งหมด 145253 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 343.0772 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.0772 พ371] (2).

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 344.041 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.041 พ371] (2).

3. กฎหมายใหม่สำหรับวิชาชีพทนายความ / โดย ฝ่ายวิชาการ สภาทนายความ

โดย สภาทนายความ. ฝ่ายวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ: ฝ่าย, 2542-สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535-2544 / รวบรวมเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.068 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.068 พ371] (1).

5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 พ371] (1).

6. พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 / จัดทำโดย กองงานคณะกรรมการการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์

โดย กรมประชาสัมพันธ์. กองงานคณะกรรมการบริหาร วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.09945 ก169พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองงาน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.09945 ก169พ] (2).

7. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 1-2) พ.ศ. 2522-2535 / รวบรวมเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

โดย สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2535สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

8. รู้กฎหมาย รักษาสิทธิ / ผู้เขียน, นิก สุนทรธัย, ช.ชยินทร์ เพ็ชญ์ไพศิษฎ์, สุรวุธ กิจกุศล

โดย นิก สุนทรธัย | ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฎ์ | สุรวุธ กิจกุศล | บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย).

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 น541ร 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส-ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 น541ร 2545] (1).

9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฏ ก.พ. : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 และกฏทบวง / งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักงานอธิการบดี. กองการเจ้าหน้าที่.

เลขเรียกหนังสือ: 351.1 ม246พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : งานวินัยและนิติการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 351.1 ม246พ] (1).

10. เงื่อนสัญญาสองภาษา A-Z / ภัทรพงศ์ เกษทอง

โดย ภัทรพงศ์ เกษทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0203 ภ366ง (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : ชมรมเพื่อนนักกฎหมาย กฟผ., 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0203 ภ366ง] (1).

11. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2541

โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. ด้านกิจการพรรคการเมืองและออกเสียงประชามติ. สำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.07 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ด้านกิจการพรรคการเมืองและออกเสียงประชามติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.07 พ371] (1).

12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 / ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.015 ร235 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.015 ร235] (1). Items available for reference: [Call number: 346.015 ร235] (1).

13. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 : พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึงปัจจุบัน / โดย ประภาศน์ อวยชัย

โดย ประภาศน์ อวยชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 346 ป343ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 ป343ป] (8). Items available for reference: [Call number: 346 ป343ป] (1).

14. รายงานการสัมมนาการส่งเสริมและพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย / โดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์, สำนักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 9 มีนาคม 2537 ณ โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ

โดย การสัมมนาการส่งเสริมและพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย (2537 : กรุงเทพฯ) | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ. สาขานิติศาสตร์ | สำนักงานอนุญาโตตุลาการ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.09 ก525ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.09 ก525ร] (2).

15. สถานภาพสตรีไทยทางกฎหมายและสังคม = Sociolegal status of women in Thailand / โดย อมรา พงศาพิชญ์, วิมลศิริ ชำนาญเวช ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ

โดย อมรา พงศาพิชญ์ | วิมลศิริ ชำนาญเวช | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.4 อ293ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 305.4 อ293ส] (4).

16. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (องค์การมหาชน)

โดย สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 344.07 ส691พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.07 ส691พ] (10).

17. 100 ปี กรมที่ดิน / กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

โดย กรมที่ดิน.

เลขเรียกหนังสือ: 333.3 ก169ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 333.3 ก169ร] (4).

18. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.0662 ส691พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.0662 ส691พ] (5).

19. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์

โดย วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.05 ว225ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.05 ว225ค] (7). Items available for reference: [Call number: 346.05 ว225ค] (3).

20. ศาสตร์ของพระราชา: ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / จัดทำโดย คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

โดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ศ375 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบญญัติแห่งชาติรวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2560สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ศ375] (2).