ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 82 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. หนังสือที่ระลึกราชกิจจานุเบกษา / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โดย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

เลขเรียกหนังสือ: 340 ส691ห (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340 ส691ห] (1).

2. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับพิเศษ ตุลาคม 2537 / บรรณาธิการ, ไพจิตร ปุญญพันธุ์.

โดย ไพจิตร ปุญญพันธุ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว พ.ศ. ... / จัดทำโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

4. รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการศึกษาเพื่อยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการของเสียอันตราย / จัดทำโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

5. ยุติธรรมธร / กระทรวงยุติธรรม.

โดย กระทรวงยุติธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 353.4 ก218ย (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : กระทรวง, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 353.4 ก218ย] (1).

6. การบริหารแรงงาน กระทรวงแรงงาน / สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่.

โดย สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2551สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

7. จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ. ฉบับที่ 2 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ส691จ (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2555สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 ส691จ] (1).

8. จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ. ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2546-2548 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ส691จ (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 ส691จ] (1).

9. จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ. ฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2549-2551 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ส691จ (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 ส691จ] (1).

10. 80 ปี เนติบัณฑิตยสภา 1 มกราคม 2538

โดย เนติบัณฑิตยสภา.

เลขเรียกหนังสือ: 340 น786ป (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิซซิ่ง, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340 น786ป] (1).

11. 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย

โดย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

เลขเรียกหนังสือ: 340 ร192 (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340 ร192] (1).

12. กรอบเบื้องต้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน / คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ

โดย คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ค124ก (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการฯ, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 ค124ก] (5).

13. รายงานเรื่องปัญหาความไร้รัฐของคนเชื้อชาติไทยจากเกาะกง / โดย วรรณทนี รุ่งเรืองสภากุล, ภิญโญ วีระสุขสวัสดิ์

โดย วรรณทนี รุ่งเรืองสภากุล | ภิญโญ วีระสุขสวัสดิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

14. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงระบบงานของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / สถาบันพระปกเกล้า

โดย สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ: 328 ค962 (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 328 ค962] (1).

15. รพีสารแม่ฟ้าหลวง / คณะกรรมการนักศึกษาและชมรมกฎหมาย สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์. คณะกรรมการนักศึกษาและชมรมกฎหมาย.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงราย : คณะกรรมการ, 2546สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

16. รัฐธรรมนูญและกลไกใหม่เพื่อสังคมโปร่งใสต้านภัยทุจริต = The Thai constitution and new mechanisms for transparent and anti-corruption society / โดย อรพินท์ สพโชคชัย, ไรรัตน์ สุวรรณรักษ์, พรรณิยา บิณษรี

โดย อรพินท์ สพโชคชัย | ไรรัตน์ สุวรรณรักษ์ | พรรณิยา บิณษรี | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 อ335ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 อ335ร] (1).

17. ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ : ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่น / จัดทำโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

โดย สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 343.07 ส181ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สถาบัน, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.07 ส181ร] (1).

18. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนของประเทศสมาชิกภายใต้รัฐธรรมนูญยุโรป และหลักการและแนวทางการสร้างพลวัตในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ / สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 323 ส691ก (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 323 ส691ก] (1).

19. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 47/2547 เรื่องประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 266 กรณีการใช้อำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและวุฒิสภา ในกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ส691ค (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2547?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 ส691ค] (1).

20. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาวิจัยเรื่องธุรกิจนอกกฏหมายความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน / โดย คณะเศรษฐศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ | สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.

เลขเรียกหนังสือ: 364.168 จ683บ (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ, [2549?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 364.168 จ683บ] (1).