ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 243 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. กฎหมายว่าด้วยการทำแท้ง = Abortion law / ไฉไล ชุ่มฤทธิ์

โดย ไฉไล ชุ่มฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.084 ฉ921ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2523หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.084 ฉ921ก] (1).

2. สถานะและความสัมพันธ์ทางกฎหมายปกครองของมหาวิทยาลัยเอกชนกับการบริการสาธารณะ / ดิเรก ควรสมาคม.

โดย ดิเรก ควรสมาคม.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. การบังคับโทษปรับ : ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานบังคับคดีอาญา = The fine penalty enforcement : a case study of authority of criminal enforcement agencies / วรรษมล เพ็งดิษฐ์

โดย วรรษมล เพ็งดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

4. สิทธิเลิกสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา / โดย สัญญา ศุกระศร

โดย สัญญา ศุกระศร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.02 ส557ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.02 ส557ส] (1).

5. ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยหุ้นบุริมสิทธิ / โดย อำนาจ บุบผามาศ

โดย อำนาจ บุบผามาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0666 อ686ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0666 อ686ป] (1). Items available for reference: [Call number: 346.0666 อ686ป] (1).

6. การพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม / โดย สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

โดย สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต.

เลขเรียกหนังสือ: 345.07 ส558ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.07 ส558ก] (1). Items available for reference: [Call number: 345.07 ส558ก] (1).

7. มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีโดยผู้ชาย : ศึกษากฎหมายไทย และกฎหมายระหว่างประเทศ = Measures for prevention and suppression of male prostitution : a case of Thai law and international law / คทารัตน์ เฮงตระกูล

โดย คทารัตน์ เฮงตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 345.0253 ค137ม (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 345.0253 ค137ม] (1).

8. กลไกระหว่างประเทศเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 / โดย อิงอร จินตนาเลิศ.

โดย อิงอร จินตนาเลิศ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 341.481 อ715ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 341.481 อ715ก] (1).

9. การกำหนดรอบระยะเวลาหนึ่งปีของงบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในประเทศไทย / โดย สมาพร ประดิษฐนิยกูล.

โดย สมาพร ประดิษฐนิยกูล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.034 ส299ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.034 ส299ก] (1).

10. การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย / โดย ธเนศ ไชยหมาน.

โดย ธเนศ ไชยหมาน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 ธ285ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.078 ธ285ก] (1).

11. การควบคุมการกระทำของรัฐบาลโดยรัฐสภา / โดย สาโรช โชติพันธุ์.

โดย สาโรช โชติพันธุ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ส683ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 ส683ก] (1).

12. การคุ้มครองการลงทุนต่างชาติโดยผ่านสนธิสัญญาทวิภาคี (BIT) / โดย วิศิษฏ์ ธนากูรเมธา.

โดย วิศิษฏ์ ธนากูรเมธา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 341.752 ว762ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 341.752 ว762ก] (1).

13. การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทางทะเลภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีทรัพยากรปลา / โดย ปฏิเวทย์ ยาวงษ์.

โดย ปฏิเวทย์ ยาวงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 341.762 ป139ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 341.762 ป139ก] (1).

14. การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ / โดย สิริรัตน์ ศุภรักษ์.

โดย สิริรัตน์ ศุภรักษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 341.7588 ส732ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 341.7588 ส732ก] (1).

15. การคุ้มครองเสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงานตามกฎหมายไทย / โดย กมล โสตถิโภคา.

โดย กมล โสตถิโภคา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ก134ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.01 ก134ก] (1).

16. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินของผู้เยาว์ / โดย ดวงตา อัศนีวุฒิกร.

โดย ดวงตา อัศนีวุฒิกร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ด181ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.043 ด181ก] (1).

17. การใช้การตีความมาตรา 437 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ศึกษากรณีผู้รับผิดตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย / โดย สมศักดิ์ ศิริศักดิ์บรรจง.

โดย สมศักดิ์ ศิริศักดิ์บรรจง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.02 ส283ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.02 ส283ก] (1).

18. การใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าประกันการชำระหนี้ / โดย พัชรินทร์ ฉัตรวชิระกุล.

โดย พัชรินทร์ ฉัตรวชิระกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0488 พ523ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0488 พ523ก] (1).

19. การดำเนินคดีอาญาโดยองค์กรเอกชน / โดย กรกัญญา เอี่ยมโอภาส.

โดย กรกัญญา เอี่ยมโอภาส | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ก152ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 254 2หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 345.05 ก152ก] (1).

20. การนำสารสนเทศมาใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง / โดย เสาวภางค์ ปิยะรัตน์.

โดย เสาวภางค์ ปิยะรัตน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 347.064 ส943ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [2542?]หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.064 ส943ก] (1).