ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เขตการค้าเสรีอาเซียน / โดย นิ่มนวล ผิวทองงาม.

โดย นิ่มนวล ผิวทองงาม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 341.7543 น631ข (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [2542?]หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 341.7543 น631ข] (1).

2. ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนอาเซียน ค.ศ. 1987 : ศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับความตกลงทวิภาคีที่ประเทศไทยทำกับสมาชิกอาเซียน / โดย ศิริชัย มงคลเกียรติศรี.

โดย ศิริชัย มงคลเกียรติศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 341.752 ศ458ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 341.752 ศ458ค] (1).

3. การสัมมนาวิชาการเรื่อง กฎหมายสำคัญ ที่ใช้ในการบริการกลุ่มเป้าหมายด้านสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำหรับองค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 / [จัดทำโดย] สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

โดย การสัมมนาวิชาการเรื่อง กฎหมายสำคัญ ที่ใช้ในการบริการกลุ่มเป้าหมายด้านสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำหรับองค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2556-57) | สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

เลขเรียกหนังสือ: 344.03 ก525ก (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.03 ก525ก] (1).

4. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน / คณะนักวิจัย, ชุมพร ปัจจุสานนท์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ชุมพร ปัจจุสานนท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 341.754 ก488 (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 341.754 ก488] (2).