ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 566 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รวมกฎระเบียบและข้อบังคับคอนโดมิเนียม / สมาคมการค้าอาคารชุด

โดย สมาคมการค้าอาคารชุด.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0433 ส293ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : สมาคม, 2540?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0433 ส293ร] (1).

2. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521

เลขเรียกหนังสือ: 346.0482 พ371 2525 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2525สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0482 พ371 2525] (1).

3. หนังสือที่ระลึก ราชกิจจานุเบกษา

เลขเรียกหนังสือ: 348.593 ห144 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 348.593 ห144] (1).

4. กฎหมายว่าด้วยการทำแท้ง = Abortion law / ไฉไล ชุ่มฤทธิ์

โดย ไฉไล ชุ่มฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.084 ฉ921ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2523หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.084 ฉ921ก] (1).

5. ทำเนียบนักกฎหมาย จังหวัดเชียงใหม่

โดย มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 340.25 ท424 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, 2536สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.25 ท424] (1).

6. ราชกิจจานุเบกษา ในรัชกาลที่ 4.

เลขเรียกหนังสือ: 348.593 ร412 2540 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 348.593 ร412 2540] (1).

7. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525.

โดย สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา.

เลขเรียกหนังสือ: 344.041 พ371 2540 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.041 พ371 2540] (1).

8. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

เลขเรียกหนังสือ: 342.06 ส691พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.06 ส691พ] (1).

9. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 / กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0482 ก169พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0482 ก169พ] (1).

10. หนังสือที่ระลึกราชกิจจานุเบกษา / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โดย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

เลขเรียกหนังสือ: 340 ส691ห (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340 ส691ห] (1).

11. พจนานุกรมศัพท์กฎหมาย (อังกฤษ-ไทย) = Law dictionary (English-Thai) / ธง วิทัยวัฒน์

โดย ธง วิทัยวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 ธ112พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 ธ112พ] (1).

12. พจนานุกรมศัพท์กฎหมาย ไทย-อังกฤษ = Law dictionary Thai-English / ธง วิทัยวัฒน์.

โดย ธง วิทัยวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 ธ112พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 ธ112พ] (1).

13. คำนิยามและพจนานุกรมกฎหมาย พุทธศักราช 2545

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 ค357 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 ค357] (1).

14. กฎหมายการศึกษา. เล่ม 1

โดย กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: 344.07 ก114 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.07 ก114] (1).

15. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2549?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.01 พ371] (1).

16. พจนานุกรมศัพท์กฎหมาย (อังกฤษ-ไทย) = Law dictionary (English-Thai) / ธง วิทัยวัฒน์

โดย ธง วิทัยวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 ธ112พ 2550 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2550สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 ธ112พ 2550] (1).

17. 10 หลักกฎหมายแรงงาน ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ส727 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.01 ส727] (1).

18. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง.

โดย สัก กอแสงเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 343.093 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2531สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.093 พ371] (2).

19. พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 = The emergency decree on corporation for the secondary market for housing loans, B.E. 2540 / [แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย] พรเทพ ปิยวัฒนเมธา, วิโรจน์ ปิยวัฒนเมธา

โดย พรเทพ ปิยวัฒนเมธา | วิโรจน์ ปิยวัฒนเมธา.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0437 พ366 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0437 พ366] (1).

20. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 343.0725 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.0725 พ371] (2).