ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 53 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.022 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.022 พ371] (2).

2. สิทธิเลิกสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา / โดย สัญญา ศุกระศร

โดย สัญญา ศุกระศร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.02 ส557ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.02 ส557ส] (1).

3. ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยหุ้นบุริมสิทธิ / โดย อำนาจ บุบผามาศ

โดย อำนาจ บุบผามาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0666 อ686ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0666 อ686ป] (1). Items available for reference: [Call number: 346.0666 อ686ป] (1).

4. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 / โดย สำนักงานประกันภัยภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ กรมการประกันภัย

โดย สำนักงานประกันภัยภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 344.022 ส691พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2535-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.022 ส691พ] (1).

5. การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย / โดย ธเนศ ไชยหมาน.

โดย ธเนศ ไชยหมาน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 ธ285ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.078 ธ285ก] (1).

6. ตัวแทนค้าต่าง : ศึกษาสถานะและหน้าที่ในทางกฎหมาย / โดย สมชาย กาญจนชานันท์.

โดย สมชาย กาญจนชานันท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.029 ส239ต (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 254 2หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.029 ส239ต] (1).

7. กระบวนพิจารณาของศาลไทยในคดีรับขนของทางทะเลระหว่างประเทศ / โดย สุบิน ชิ้นประเสริฐ.

โดย สุบิน ชิ้นประเสริฐ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.0960269 ส823ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.0960269 ส823ก] (1).

8. สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ตามบทบัญญัติมาตรา 420 : ศึกษาในแง่ประวัติศาสตร์และหลักกฎหมายเปรียบเทียบ / โดย นพรัตน์ สนั่นพานิชกุล.

โดย นพรัตน์ สนั่นพานิชกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 น184ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.03 น184ส] (1).

9. การแปลงหนี้ใหม่ : ศึกษาเฉพาะปัญหาของการก่อให้เกิดสัญญาแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ / ทวีศักดิ์ นคนันท์.

โดย ทวีศักดิ์ นคนันท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.077 ท228ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.077 ท228ก] (1).

10. การโอนความเสี่ยงภัยในสัญญาซื้อขาย / อัจฉรา คำด้วง

โดย อัจฉรา คำด้วง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.022 อ498ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.022 อ498ก] (1).

11. ความจำเป็นของหลักสุจริตในปัญหาการได้กรรมสิทธิ์โดยอายุความ / โดย ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล.

โดย ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.04 ฐ312ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.04 ฐ312ค] (1).

12. ร่วมกันทำละเมิด / โดย อภิวัฒน์ เจริญไทย.

โดย อภิวัฒน์ เจริญไทย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 อ266ร (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.03 อ266ร] (1).

13. ปัญหาการคุ้มครองเจ้าของภารยทรัพย์และสามยทรัพย์ในภารจำยอม / โดย พัชฌา คงมีสมบัติ.

โดย พัชฌา คงมีสมบัติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 พ515ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.043 พ515ป] (1).

14. ผลของการเลิกสัญญาต่างตอบแทน / โดย จตุพล หวังสู่วัฒนา.

โดย จตุพล หวังสู่วัฒนา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.022 จ136ผ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.022 จ136ผ] (1).

15. การประกวดราคาจัดหาพัสดุของส่วนราชการ / โดย ปราณี หล่อรัตนโชติ

โดย ปราณี หล่อรัตนโชติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.023 ป446ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.023 ป446ก] (1).

16. ปัญหาเกี่ยวกับการชำระบัญชีในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และ บริษัทเอกชนจำกัด / โดย พวงเพ็ชร์ พงษ์ไพเชฐ

โดย พวงเพ็ชร์ พงษ์ไพเชฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 พ472ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.07 พ472ป] (1).

17. การรับสภาพความรับผิด / โดย นุสรา วรรณพงษ์

โดย นุสรา วรรณพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.077 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2537หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.077] (1).

18. สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า : ศึกษากรณีลักษณะข้อตกลงที่เป็นการจำกัดเสรีภาพทางการค้าของผู้รับอนุญาต / โดย สุชาดา พรพิพัฒน์ไพศาล

โดย สุชาดา พรพิพัฒน์ไพศาล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0488 ส759ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2536หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0488 ส759ส] (1).

19. สัญญาจ้างแรงงาน : ศึกษาในแง่ลักษณะสำคัญของนิติสัมพันธ์ / โดย วินัย ลู่วิโรจน์

โดย วินัย ลู่วิโรจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ว621ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2533หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.01 ว621ส] (1).

20. บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อน / โดย วิรัช ไตรพิทยากุล

โดย วิรัช ไตรพิทยากุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ว689บ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.043 ว689บ] (1).