ผลการค้นหาของคุณมี 17 จากทั้งหมด 145238 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / สมยศ เชื้อไทย.

โดย สมยศ เชื้อไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 346.072 ส274ย 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.072 ส274ย 2535] (1).

2. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทรัพย์ / สมจิตร์ ทองศรี.

โดย สมจิตร์ ทองศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 346.04 ส236ย 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติมใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.04 ส236ย 2535] (1).

3. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ละเมิด / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ภ373ย 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ภ373ย 2532] (1).

4. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มรดก / ปริญญา จิตรการนทีกิจ.

โดย ปริญญา จิตรการนทีกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.05 ป458ย 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.05 ป458ย 2532] (1).

5. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หุ้นส่วนและบริษัท / สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

โดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.066 ส854ย 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.066 ส854ย 2534] (1).

6. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มรดก / ปริญญา จิตรการนทีกิจ

โดย ปริญญา จิตรการนทีกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.05 ป458ย 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.05 ป458ย 2543] (2).

7. ย่อหลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน / สุพจน์ กู้มานะชัย.

โดย สุพจน์ กู้มานะชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 346.096 ส826ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.096 ส826ย] (2).

8. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หุ้นส่วนและบริษัท / สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์, สหธน รัตนไพจิตร

โดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ | สหธน รัตนไพจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.066 ส854ย 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.066 ส854ย 2548] (1).

9. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรม / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.013 ช882ย 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.013 ช882ย 2549] (1).

10. ย่อหลักกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

โดย วิจิตรา วิเชียรชม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ว528ย 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 14 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว528ย 2542] (3).

11. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หุ้นส่วนและบริษัท / สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์, สหธน รัตนไพจิตร.

โดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ | สหธน รัตนไพจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.066 ส854ย 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9 (แก้ไข-ปรับปรุง-เพิ่มเติมใหม่).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.066 ส854ย 2543] (4).

12. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ

โดย ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.015 พ992ย 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.015 พ992ย 2543] (5).

13. ย่อหลักกฎหมาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ฝากทรัพย์ / พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

โดย พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 พ161ย 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 พ161ย 2544] (4).

14. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรม / ไชยยศ เหมะรัชตะ

โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.013 ช882ย 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.013 ช882ย 2547] (3).

15. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรม / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.013 ช882ย 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.013 ช882ย 2547] (3).

16. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ประกันภัย พร้อมด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.089 ช882ย 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.089 ช882ย 2548] (1).

17. ย่อหลักค้ำประกัน จำนอง จำนำ / สุพจน์ กู้มานะชัย.

โดย สุพจน์ กู้มานะชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 346.074 ส826ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.074 ส826ย] (2).