ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4932 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookสามารถยืมได้: No items available

2.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookสามารถยืมได้: No items available

3. Thailand : a legal brief

เลขเรียกหนังสือ: 343.59308 T364 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Baker & McKenzie, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.59308 T364] (1).

4. Thailand : a tax brief

เลขเรียกหนังสือ: 343.59304 T364 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Baker & McKenzie, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.59304 T364] (1).

5. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ตัวแทนและนายหน้า / โดย กมล สนธิเกษตริน.

โดย กมล สนธิเกษตริน.

เลขเรียกหนังสือ: 346.029 ก134ป 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.029 ก134ป 2523] (1).

6. สิทธิของเมียน้อย / ตราสามดวง.

โดย ตราสามดวง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0163 ต169ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0163 ต169ส] (2).

7. กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.013 ช882ก 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.013 ช882ก 2535] (3).

8. คู่มือศึกษากฎหมายมรดก / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.05 ภ373ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.05 ภ373ค] (3).

9. คู่มือกฎหมายลักษณะล้มละลาย / โดย สุธีร์ ศุภนิตย์.

โดย สุธีร์ ศุภนิตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 ส786ค 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.078 ส786ค 2534] (1).

10. รัฐธรรมนูญและการปกครอง : รวมบทความของพงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย / รวบรวมโดย ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล และ ดวงพร มาจำเนียร.

โดย พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย | พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว | ดวงพร มาจำเนียร.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 พ134ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 พ134ร] (1).

11. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย มรดก / โดย อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.

โดย อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.05 อ555ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.05 อ555ค] (1).

12. คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา / อักขราทร จุฬารัตน.

โดย อักขราทร จุฬารัตน.

เลขเรียกหนังสือ: 346.013 อ464ค 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการสัมมนาวิจัยและห้องสมุด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.013 อ464ค 2524] (1).

13. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / สมยศ เชื้อไทย.

โดย สมยศ เชื้อไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 346.072 ส274ย 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.072 ส274ย 2535] (1).

14. ย่อหลักกฎหมาย รับขนของทางทะเล / ไผทชิต เอกจริยกร.

โดย ไผทชิต เอกจริยกร.

เลขเรียกหนังสือ: 343.0962 ผ951ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.0962 ผ951ย] (2).

15. หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น / สมยศ เชื้อไทย.

โดย สมยศ เชื้อไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 342 ส274ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342 ส274ห] (1).

16. สรุปสาระสำคัญและคำอธิบายรายมาตรา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 / เรียบเรียงโดย ประวีณ ณ นคร.

โดย ประวีณ ณ นคร.

เลขเรียกหนังสือ: 342.068 ป381ส 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 342.068 ป381ส 2535] (1).

17. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง.

โดย สัก กอแสงเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 343.093 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2531สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.093 พ371] (2).

18. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรม / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.013 ช882ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.013 ช882ย] (1).

19. ย่อหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0482 ช882ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0482 ช882ย] (2).

20. สรุปวิชากฎหมาย ยืม ฝากทรัพย์ / สรพล สุขทรรศนีย์.

โดย สรพล สุขทรรศนีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.073 ส326ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.073 ส326ส] (2).