ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4910 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. บันทึกทองท้ายคำพิพากษาฎีกา / โดย รชฏ (จิตติ) เจริญฉ่ำ

โดย รชฏ เจริญฉ่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ร122บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : สำนักงานอัยการสูงสุด], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.05 ร122บ] (1).

102. หนังสือที่ระลึก ราชกิจจานุเบกษา

เลขเรียกหนังสือ: 348.593 ห144 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 348.593 ห144] (1).

103. ราชกิจจานุเบกษา : ฉบับจดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2532

โดย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

เลขเรียกหนังสือ: 348.593 ร412 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 348.593 ร412] (1).

104. Landlord and tenant law : the nature of tenancies / by Susan Bright and Geoff Gilbert

โดย Bright, Susan | Gilbert, Geoff.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0434 B855L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Clarendon Press, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0434 B855L] (1).

105. The European rescue of the Nation-State / Alan S. Milward

โดย Milward, Alan S.

เลขเรียกหนังสือ: 341.2422 M662E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1995, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.2422 M662E] (1).

106. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / คณิต ณ นคร

โดย คณิต ณ นคร.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ค129ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนติธรรม, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ค129ก 2538] (1).

107. สัญญาธุรกิจเพื่อภาษีอากร / วิทยา เนติวิวัฒน์

โดย วิทยา เนติวิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 ว582ส 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 ว582ส 2540] (2).

108. กฎหมายธุรกิจ = Business law / ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 ก116 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 ก116 2539] (1).

109. สู้คดีประกันภัย / เรียบเรียงโดย ภาสกร ญาณสุธี

โดย ภาสกร ญาณสุธี.

เลขเรียกหนังสือ: 346.086 ภ493ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมอะแคนอิเคิลจัจ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.086 ภ493ส] (1).

110. รวมคำพิพากษาฎีกาประชุมใหญ่ พ.ศ. 2485-2539. เล่ม 1, ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติต่างๆ / ผู้รวบรวม, สำนักพิมพ์ลอว์ คอนเนคชั่น

โดย บริษัทลอว์ คอนเนคชั่น.

เลขเรียกหนังสือ: 345.0772 ร155 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ลอว์ คอนเนคชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.0772 ร155] (2).

111. ว่าความคดีเวนคืนฯ ให้เร็วและเป็นผล / รวบรวมโดย ภาสกร ญาณสุธี

โดย ภาสกร ญาณสุธี.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ภ493ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมอะแคนอิเคิลจัจ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.043 ภ493ว] (2).

112. หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติ. ตอน 1, พระธรรมนูญศาลยุติธรรมวิธีพิจารณาเบื้องต้นและพยาน / สถิตย์ เล็งไธสง

โดย สถิตย์ เล็งไธสง.

เลขเรียกหนังสือ: 347.012 ส184ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.012 ส184ห] (2).

113. คำอธิบายกฎหมายหนี้ : วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้-เจ้าหนี้หลายคน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1 หมวด 1-3 มาตรา 194-302 / โดย สนิท สนั่นศิลป์

โดย สนิท สนั่นศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.077 ส214ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.077 ส214ค] (3).

114. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ล้ำ พ.ศ. 2550.

เลขเรียกหนังสือ: 342.09 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.09 พ371] (2).

115. ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง / รวบรวมโดย คณะทำงานรวบรวมกฎหมาย และระเบียบเพื่อพิมพ์จำหน่าย

โดย คณะทำงานรวบรวมกฎหมายและระเบียบเพื่อพิมพ์จำหน่าย.

เลขเรียกหนังสือ: 343.03 ป352 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะทำงาน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.03 ป352] (2).

116. ครอบครัวสุขสบาย กฎหมายเกื้อกูล / นิยม ติวุตานนท์

โดย นิยม ติวุตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.015 น641ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.015 น641ค] (2).

117. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

โดย สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (3).

118. เคล็ดลับ สูตรย่อ วิธีท่องตัวบท ประมวลกฎหมายอาญา / วินัย เลิศประเสริฐ

โดย วินัย เลิศประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ว621ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ว621ค] (1).

119. คดียาเสพติดให้โทษ เฮโรอีน ยาบ้า กัญชา คดีวัตถุออกฤทธิ์ / วรวิทย์ ฤทธิทิศ

โดย วรวิทย์ ฤทธิทิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 362.29 ว281ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.29 ว281ค] (1). Checked out (1).

120. กฎหมายว่าด้วยประกันภัย / ไชยยศ เหมะรัชตะ

โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.086 ช882ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.086 ช882ก 2540] (1).