ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4909 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. Law for the small business / Patricia Clayton

โดย Clayton, Patricia.

เลขเรียกหนังสือ: 343.4107 C622L 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.4107 C622L 1995] (2).

142. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ / สวัสดิการสำนักงาน ก.พ

โดย สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

เลขเรียกหนังสือ: 351.16 ส413ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351.16 ส413ส] (2).

143. คำอธิบายหลักกฎหมายทะเล / จุมพล สายสุนทร

โดย จุมพต สายสุนทร.

เลขเรียกหนังสือ: 341.45 จ637ค 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.45 จ637ค 2541] (1).

144. พจนานุกรมการอนุญาโตตุลาการ พร้อมดรรชนีภาษาไทยเพื่อการหาคำและรายชื่อกับที่อยู่ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ / พิชัยศักดิ์ หรยางกูร.

โดย พิชัยศักดิ์ หรยางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 347.0930 พ643พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สามย่านวิทยพัฒนา, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.0930 พ643พ] (2).

145. พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 345.02534 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 345.02534 พ371] (1).

146. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 / ผู้เรียบเรียง, ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01252 พ371 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2539-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01252 พ371] (1).

147. พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศ พ.ศ. 2537 / ผู้เรียบเรียง, ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย.

เลขเรียกหนังสือ: 343.0962 พ371 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2539-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.0962 พ371] (1).

148. ถกรัฐธรรมนูญ 2540 / ผู้เขียน, นันทวัฒน์ บรมานันท์

โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 น424ถ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 น424ถ] (1).

149. แนวคิด หลักวิธีปฎิบัติและปัญหาการดำเนินคดีแพ่ง-อาญา แชร์ เปียหวย = Principle and problem of share / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ

โดย พิชัย นิลทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0922 พ642น 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: จัดพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อฑตยา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0922 พ642น 2541] (2).

150. รวมกฎหมายส่งเสริมวิชาชีพทนายความ / จัดทำโดย สภาทนายความ

โดย สภาทนายความ.

เลขเรียกหนังสือ: 349.593 ร155 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาทนายความ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 349.593 ร155] (1).

151. รวมคำพิพากษาฎีกากฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน (เฉพาะที่น่าสนใจ) / รวบรวมโดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง

โดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

เลขเรียกหนังสือ: 347.077 ส832ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.077 ส832ร] (1).

152. การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : ทางเลือกเชิงนโยบาย / โดย วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร

โดย วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 362.10425 ว711ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.10425 ว711ก] (2).

153. ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2541 / บรรณาธิการ, มงคล สารรัมย์

โดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 343.04 ป353 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ป353 2541] (1).

154. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์

โดย ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.06 ช432ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สื่อปัญญา (Media of Knowledge), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.06 ช432ก] (2).

155. นายประกัน / สมพร พรหมหิตาธร

โดย สมพร พรหมหิตาธร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.074 ส265น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.074 ส265น] (2).

156. คำอธิบายโดยสังเขปและตัวบทกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541) = Reorganization law / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 346.06626 ช445ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สถาบัน T. Training Center, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.06626 ช445ค] (1).

157. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 / สมพร พรหมหิตาธร

โดย สมพร พรหมหิตาธร.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ส265พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ส265พ] (1).

158. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา. เล่ม 1 : มาตรา 453 ถึงมาตรา 656 ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2469 ถึง พ.ศ. 2528 / โดย ประภาศน์ อวยชัย

โดย ประภาศน์ อวยชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 346.02 ป343ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.02 ป343ป] (1).

159. คำอธิบายกฎหมายศุลกากร / ชูชาติ อัศวโรจน์

โดย ชูชาติ อัศวโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.056 ช648ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.056 ช648ค] (1).

160. สิทธิมนุษยชน = Human rights / คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน (กปส.)

โดย คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน.

เลขเรียกหนังสือ: 341.481 ส723 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน (กปส.), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.481 ส723] (1).