ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4909 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 : แก้ไขล่าสุด ปี2541 ฉบับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ / โดย Jurisprudence Group

โดย จูริสพรูเด็นซ์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 จ685พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Jurisprudence Group, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.078 จ685พ] (1).

162. หลักกฎหมายว่าด้วย นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ / โดย รชฏ เจริญฉ่ำ

โดย รชฏ เจริญฉ่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.06 ร122ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : สำนักงานคดีอัยการสูงสุด], 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.06 ร122ห] (1).

163. รวมศัพท์อาชญาวิทยาและงานยุติธรรมทางอาญา = Dictionary of criminology and criminal justice / ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์

โดย ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 364.03 ศ324ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาขาสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 364.03 ศ324ร] (1).

164. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 : มาตรา 1 ถึงมาตรา 193 พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2466 ถึงปัจจุบัน / โดย ประภาศน์ อวยชัย

โดย ประภาศน์ อวยชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 346 ป343ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 ป343ป] (1).

165. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน : มาตรา 1298 ถึง มาตรา 1434 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป กรรมสิทธิ์ ครอบครอง ภารจำยอม อาศัยสิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2528 / โดย ประภาศน์ อวยชัย

โดย ประภาศน์ อวยชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 346.04 ป343ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.04 ป343ป] (1).

166. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว : มาตรา 1435 ถึงมาตรา 1598/41 พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2528 / โดย ประภาศน์ อวยชัย

โดย ประภาศน์ อวยชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 346.015 ป343ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.015 ป343ป] (1).

167. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ / สถิตย์ เล็งไธสง

โดย สถิตย์ เล็งไธสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.031 ส184ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.031 ส184ค] (2).

168. คู่มือการดำเนินคดีอาญาในศาลสูง / สิทธิโชค รอตครุฑา

โดย สิทธิโชค รอตครุฑา.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ส722ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ส722ค] (2).

169. กฎหมายว่าด้วยการทำแท้ง = Abortion law / ไฉไล ชุ่มฤทธิ์

โดย ไฉไล ชุ่มฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.084 ฉ921ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2523หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.084 ฉ921ก] (1).

170. สิทธิเลิกสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา / โดย สัญญา ศุกระศร

โดย สัญญา ศุกระศร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.02 ส557ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.02 ส557ส] (1).

171. ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยหุ้นบุริมสิทธิ / โดย อำนาจ บุบผามาศ

โดย อำนาจ บุบผามาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0666 อ686ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0666 อ686ป] (1). Items available for reference: [Call number: 346.0666 อ686ป] (1).

172. ย่อหลักกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

โดย วิจิตรา วิเชียรชม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ว528ย 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว528ย 2541] (2).

173. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ; พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 / รวบรวมโดย, ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 พ371 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.01 พ371] (1).

174. ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 340.03 ร419ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.03 ร419ศ] (2).

175. การพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม / โดย สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

โดย สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต.

เลขเรียกหนังสือ: 345.07 ส558ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.07 ส558ก] (1). Items available for reference: [Call number: 345.07 ส558ก] (1).

176. พื้นฐานการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษากฏหมาย / โดย ทรงพร ทาเจริญศักดิ์

โดย ทรงพร ทาเจริญศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.43 ท139พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.43 ท139พ] (2).

177. หลักเกณฑ์ วิธีการร้องขอฟื้นฟูกิจการ = Bankruptcy chapter : 3/1 / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ

โดย พิชัย นิลทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 พ642ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อฑตยา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.078 พ642ห] (2).

178. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 344.0321 พ371 (อ.) เลขเรียกหนังสือ: WX32.JT3 พ371 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WX32.JT3 พ371 2541] (1). Items available for reference: [Call number: 344.0321 พ371] (1).

179. พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2522 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 343.593034 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.593034 พ371] (2).

180. สารพันปัญหาความผิดของครู / สมเชาว์ เกษประทุม

โดย สมเชาว์ เกษประทุม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.078 ส241ส 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.078 ส241ส 2540] (1).