ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4910 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. คดีหมิ่นประมาทบันลือโลก / ทวีป วรดิลก, แปล / เรียบเรียง

โดย ทวีป วรดิลก.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 ค134 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.07 ค134] (1).

182. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0482 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0482 พ371] (2).

183. The legal implication of AFTA with special emphasis on the harmonization of ASEAN tax laws / Lawan Thanadsillapakul

โดย Lawan Thanadsillapakul.

เลขเรียกหนังสือ: 341.7543 L416L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nonthaburi, Thailand : Sukhothai Thammathirat Open University, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.7543 L416L] (2).

184. รวมคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1, มาตรา 1 ถึง มาตรา 119 ทวิ / ธงชัย จันทร์วิรัช

โดย ธงชัย จันทร์วิรัช.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ธ117ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ธ117ร] (1).

185. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : การร่างสัญญา = English for lawyers : contract drafting / จุมพต สายสุนทร

โดย จุมพต สายสุนทร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.02 จ637ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.02 จ637ภ] (2).

186. รวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน / บรรณาธิการ, บุญเลิศ คชายุทธเดช (ช้างใหญ่), ประยงค์ คงเมือง

โดย บุญเลิศ คชายุทธเดช | ประยงค์ คงเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร159 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร159] (1).

187. กฎหมายแรงงาน 2 : กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

โดย วิจิตรา วิเชียรชม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ว528ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว528ก] (3).

188. ข้อพึงระวังและตัวอย่างการร่างสัญญาธุรกิจ / ปรีชา ส่งสัมพันธ์

โดย ปรีชา ส่งสัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.02 ป468ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เพชรรุ่งการพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.02 ป468ข] (2).

189. ทำเนียบนักกฎหมาย จังหวัดเชียงใหม่

โดย มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 340.25 ท424 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, 2536สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 340.25 ท424] (1).

190. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 / ผู้เรียบเรียง, ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 พ371 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2539-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 พ371] (1).

191. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 / ผู้เรียบเรียง, ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

192. พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537 / ผู้เรียบเรียง, ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย.

เลขเรียกหนังสือ: 344.0217 พ371 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2539-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.0217 พ371] (1).

193. ราชกิจจานุเบกษา ในรัชกาลที่ 4.

เลขเรียกหนังสือ: 348.593 ร412 2540 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 348.593 ร412 2540] (1).

194. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร / สมพร พรหมหิตาธร.

โดย สมพร พรหมหิตาธร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.048 ส265ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.048 ส265ก 2539] (2).

195. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ชุมพล จันทราทิพย์.

โดย ชุมพล จันทราทิพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 347.012 ช627พ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.012 ช627พ 2541] (1).

196. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน / รวบรวมและเรียบเรียงโดย พิพัฒน์ วิเชียรสุวรรณ

โดย พิพัฒน์ วิเชียรสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เดอะบุคส์, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 342.593 ร355] (1).

197. Labour protection act B.E. 2541 (A.D. 1998) / English translation prepared by Chandler and Thong-Ek Law Offices Ltd.

โดย Chandler and Thong-Ek Law Offices.

เลขเรียกหนังสือ: 344.59301 L125 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Nititham Publishing House, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.59301 L125] (1).

198. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยจ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน / โดย กมล สนธิเกษตริน

โดย กมล สนธิเกษตริน.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01891 ก134ป 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01891 ก134ป 2532] (1).

199. กฎหมายสิ่งแวดล้อม = Environmental law / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 344.046 ม246ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.046 ม246ก 2540] (2).

200. กฎหมายสิ่งแวดล้อม / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 344.046 ม246ก 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.046 ม246ก 2541] (2).