ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4909 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / โดย กมล สนธิเกษตริน.

โดย กมล สนธิเกษตริน.

เลขเรียกหนังสือ: 341.48 ก134ค 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.48 ก134ค 2535] (1).

22. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทรัพย์ / สมจิตร์ ทองศรี.

โดย สมจิตร์ ทองศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 346.04 ส236ย 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติมใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.04 ส236ย 2535] (1).

23. ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2537 / รวบรวมโดย บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติจำกัด

โดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 343.04 ป353 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ป353 2537] (1).

24. บันทึกทองท้ายชี้ขาดความเห็นแย้งของสำนักงานอัยการสูงสุด / จิตติ เจริญฉ่ำ.

โดย จิตติ เจริญฉ่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 จ419บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.07 จ419บ] (1).

25. ย่อหลักกฎหมายล้มละลาย / พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น.

โดย พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 พ161ย 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.078 พ161ย 2537] (1).

26. การศึกษาวิชากฎหมาย / โดย หยุด แสงอุทัย.

โดย หยุด แสงอุทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 340 ห257ก 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ห257ก 2537] (3).

27. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มรดก / ปริญญา จิตรการนทีกิจ.

โดย ปริญญา จิตรการนทีกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.05 ป458ย 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.05 ป458ย 2537] (3).

28. ย่อหลักกฎหมาย ละเมิด / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ภ373ย 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ภ373ย 2536] (1).

29. หลักทั่วไปและคำพิพากษาศาลฎีกา พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

โดย พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0482 พ441ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0482 พ441ห] (2).

30. วิธีไล่สายกฎหมายอาญา. เล่ม 4 / วินัย เลิศประเสริฐ.

โดย วินัย เลิศประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ว621ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ว621ว] (2).

31. ย่อหลักประมวลกฎหมายอาญาภาคพิสดาร : มาตรา 1-398 เฉพาะมาตราที่สำคัญ ... / โดย วิชัย ศรีปฏิมากูล

โดย วิชัย ศรีปฏิมากูล.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ว542ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ว542ย] (2).

32. คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 / โดย สมชัย ทรัพยวณิช

โดย สมชัย ทรัพยวณิช.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ส238ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ส238ค] (2).

33. คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา. เล่ม 4, ตอนที่ 1 / โดย สมศักดิ์ สิงหพันธุ์.

โดย สมศักดิ์ สิงหพันธุ์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ส284ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ส284ค] (1).

34. ประมวลกฎหมายอาญา / สุพจน์ นาถะพินธุ.

โดย สุพจน์ นาถะพินธุ.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ส826ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 345 ส826ป] (1).

35. สัมมนาวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / โดย พิชัย นิลทองคำ.

โดย พิชัย นิลทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 พ642ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 พ642ส] (3).

36. คำบรรยายสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย เริงธรรม ลัดพลี.

โดย เริงธรรม ลัดพลี.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ร785ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ร785ค] (1).

37. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับมาตรฐาน / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง.

โดย สัก กอแสงเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 346 ป352 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 ป352] (1).

38. คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย กฎหมายสัญชาติ พร้อมด้วยพระราชบัญญัติสัญชาติ พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย / หยุด แสงอุทัย.

โดย หยุด แสงอุทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 340.9 ห257ค 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.9 ห257ค 2527] (1).

39. องค์การระหว่างประเทศ : สันนิบาตชาติและสหประชาชาติ / สมพงศ์ ชูมาก.

โดย สมพงศ์ ชูมาก.

เลขเรียกหนังสือ: 341.2 ส262อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.2 ส262อ] (1).

40. คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / โดย กมล สนธิเกษตริน.

โดย กมล สนธิเกษตริน.

เลขเรียกหนังสือ: 341.48 ก134ค 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.48 ก134ค 2532] (2).