ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4910 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์ / จักรกฤษณ์ ควรพจน์.

โดย จักรกฤษณ์ ควรพจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0486 จ216ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0486 จ216ก] (2).

62. ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2538 / รวบรวมโดย บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด.

โดย บริษัทธรรมนิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 343.04 ป353 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ป353 2538] (1).

63. วิธีไล่สายกฎหมายอาญา (มาตรา 288-398). เล่ม 3, ภาคชีวิตร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์ ลหุโทษ / วินัย เลิศประเสริฐ.

โดย วินัย เลิศประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 345.02 ว621ว 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.02 ว621ว 2537] (3).

64. กฎหมายธุรกิจ-1 / โดย สมชัย ทรัพยวณิช และคณะ.

โดย สมชัย ทรัพยวณิช.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 ส238ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แผนกพัสดุ สำนักการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 ส238ก 2538] (2).

65. กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 346 ท189ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 ท189ก 2538] (2).

66. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย มรดก / อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.

โดย อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.05 อ555ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.05 อ555ค] (1).

67. คู่มือกฎหมายธุรกิจเบื้องต้น / พจน์ กู้มานะชัย.

โดย พจน์ กู้มานะชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 พ168ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 พ168ค] (1).

68. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอัจฉริยะแห่งภูมิปัญญา / โดย ยงยศ เอี่ยมทอง.

โดย ยงยศ เอี่ยมทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 340.076 ย125ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.076 ย125ย] (2).

69. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์ / โดย ประมูล สุวรรณศร ; แก้ไขเพิ่มเติมโดย พัฒน์ เนียมกุญชร.

โดย ประมูล สุวรรณศร | พัฒน์ เนียมกุญชร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.04 ป358ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.04 ป358ค] (1).

70. ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2539 / รวบรวมโดย บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด.

โดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 343.04 ป353 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ป353 2539] (1).

71. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / หยุด แสงอุทัย.

โดย หยุด แสงอุทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 340 ห257ค 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ห257ค 2538] (2).

72. คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน = Text on Thai evidence law / ผู้แต่ง, พรเพชร วิชิตชลชัย.

โดย พรเพชร วิชิตชลชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 347.06 พ251ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.06 พ251ค 2539] (1).

73. กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

โดย วิจิตรา วิเชียรชม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ว528ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว528ก] (1).

74. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 343.0725 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.0725 พ371] (2).

75. 3 พ.ร.บ. พิสดาร / โดย Jurisprudence Group.

โดย จูริสพรูเด็นซ์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 347 จ685ส 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงใหม่ 2540.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จูริสฯ กรุ๊ป, 2540ชื่อเรื่องอื่น: 3 พระราชบัญญัติพิสดาร | สาม พ.ร.บ. พิสดาร.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347 จ685ส 2540] (2).

76. พจนานุกรมการอนุญาโตตุลาการ (พร้อมดรรชนี) = Dictionary of arbitration (with index) / พิชัยศักดิ์ หรยางกูร.

โดย พิชัยศักดิ์ หรยางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 347.0930 พ643พ 2538 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.0930 พ643พ 2538] (2).

77. กฎหมายอาญา. ภาค 1 / หยุด แสงอุทัย, ผู้เขียน.

โดย หยุด แสงอุทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 345 ห257ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 17 ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345 ห257ก 2540] (2).

78. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ 2530 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

โดย ธีระพล อรุณะกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 343.09946 พ371 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 343.09946 พ371] (2).

79. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว / รัศฎา เอกบุตร.

โดย รัศฎา เอกบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.015 ร387ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.015 ร387ค] (3).

80. ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2540 / รวบรวมโดย บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด.

โดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 343.04 ป353 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ป353 2540] (1).