ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4909 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. รวมกฎระเบียบและข้อบังคับคอนโดมิเนียม / สมาคมการค้าอาคารชุด

โดย สมาคมการค้าอาคารชุด.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0433 ส293ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : สมาคม, 2540?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0433 ส293ร] (1).

82. ภาษิตกฎหมาย ลาติน-ไทย / พิชัยศักดิ์ หรยางกูร

โดย พิชัยศักดิ์ หรยางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 340 พ643ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สามย่านวิทยพัฒนา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 พ643ภ] (2).

83. รถยนต์ รถชน / ณรงค์ นิติจันทร์

โดย ณรงค์ นิติจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.0944 ณ211ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.0944 ณ211ร] (1).

84. กฎหมายกับความรัก / วิชา มหาคุณ, เขียน

โดย วิชา มหาคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 340 ว545ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ดวงแสตมป์, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ว545ก] (1).

85. VAT : 260 ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ และ 1000 คำวินิจฉัยปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม / โดย อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน

โดย อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน.

เลขเรียกหนังสือ: 343.055 อ288ว 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.055 อ288ว 2539] (1).

86. อิทธิพลของฝรั่งเศส : ในการปฏิรูปกฎหมายไทย / ชาญชัย แสวงศักดิ์

โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 340.309 ช486อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.309 ช486อ] (1).

87. An introduction to Roman law / by Barry Nicholas

โดย Nicholas, Barry.

เลขเรียกหนังสือ: 340.54 N597I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Clarendon Press, 1975, c1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.54 N597I] (1).

88. An introduction to the law of contract / P. S. Atiyah

โดย Atiyah, P. S.

เลขเรียกหนังสือ: 346.4102 A872I 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Clarendon Press, 1996, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.4102 A872I 1996] (2).

89. หลักกฎหมายละเมิด / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ภ373ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ภ373ห 2540] (1).

90. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521

เลขเรียกหนังสือ: 346.0482 พ371 2525 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2525สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 346.0482 พ371 2525] (1).

91. คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / สุษม ศุภนิตย์.

โดย สุษม ศุภนิตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.071 ส883ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.071 ส883ค 2540] (2).

92. คู่มือนิติเวชศาสตร์ / ระพี แม้นโกศล

โดย ระพี แม้นโกศล.

เลขเรียกหนังสือ: 614.1 ร243ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพศาลศิลป์การพิมพ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 614.1 ร243ค 2539] (1).

93. Business law / Darryl L. Webb

โดย Webb, Darryl L.

เลขเรียกหนังสือ: 346.7307 W365B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth : Harcourt Brace College Publishers, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.7307 W365B] (1).

94. Criminal justice / edited by Nicola Lacey

โดย Lacey, Nicola.

เลขเรียกหนังสือ: 347.41 C929 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.41 C929] (1).

95. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 / ผู้เรียบเรียง, ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0482 พ371 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0482 พ371] (1).

96. คำอธิบายกฎหมายพยานหลักฐาน / เริงธรรม ลัดพลี

โดย เริงธรรม ลัดพลี.

เลขเรียกหนังสือ: 347.06 ร785ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.06 ร785ค] (2).

97. คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา / กำชัย จงจักรพันธ์

โดย กำชัย จงจักรพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.02076 ก563ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.02076 ก563ค 2539] (1).

98. รวมกฎหมายแรงงาน / รวบรวมโดย วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

โดย วิจิตรา วิเชียรชม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ร155 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ร155 2540] (2).

99. บันทึกทองท้ายข้อหารือของสำนักงานอัยการสูงสุด. เล่ม 4 / โดย รชฏ เจริญฉ่ำ.

โดย รชฏ เจริญฉ่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 349.593 ร122บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานอัยการสูงสุด, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 349.593 ร122บ] (1).

100. บันทึกทองท้ายคำชี้ขาดความเห็นแย้ง / โดย รชฏ (จิตติ) เจริญฉ่ำ

โดย รชฏ เจริญฉ่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.07 ร122บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : สำนักงานอัยการสูงสุด], 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.07 ร122บ] (1).