ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4868 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คำอธิบายกฎหมายที่ดิน : ฉบับพิมพ์ปี พ.ศ. 2532 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน / โดย ภาสกร ชุณหอุไร.

โดย ภาสกร ชุณหอุไร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.043 ภ493ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.043 ภ493ค] (9).

2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ตัวแทนและนายหน้า / โดย กมล สนธิเกษตริน.

โดย กมล สนธิเกษตริน.

เลขเรียกหนังสือ: 346.029 ก134ป 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.029 ก134ป 2523] (1).

3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยจ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน / โดย กมล สนธิเกษตริน.

โดย กมล สนธิเกษตริน.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01891 ก134ป 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01891 ก134ป 2532] (5).

4. สิทธิของเมียน้อย / ตราสามดวง.

โดย ตราสามดวง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0163 ต169ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0163 ต169ส] (2).

5. กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.013 ช882ก 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.013 ช882ก 2535] (3).

6. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท / โดย โสภณ รัตนากร.

โดย โสภณ รัตนากร.

เลขเรียกหนังสือ: 346.066 ส979ค 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.066 ส979ค 2534] (5).

7. ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2535 / รวบรวมโดย บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด

โดย สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 343.04 ป353 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.04 ป353 2535] (5).

8. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / หยุด แสงอุทัย.

โดย หยุด แสงอุทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 340 ห257ค 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 ห257ค 2535] (7).

9. คู่มือศึกษากฎหมายมรดก / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.05 ภ373ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.05 ภ373ค] (3).

10. คู่มือกฎหมายลักษณะล้มละลาย / โดย สุธีร์ ศุภนิตย์.

โดย สุธีร์ ศุภนิตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.078 ส786ค 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.078 ส786ค 2534] (1).

11. คำอธิบาย หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป / โดย สมยศ เชื้อไทย

โดย สมยศ เชื้อไทย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

เลขเรียกหนังสือ: 342.02 ส274ค 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.02 ส274ค 2535] (7).

12. ล้มละลายพิสดาร / โดย Jurisprudence Group.

โดย จูริสพรูเด็นซ์ กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 347.077 จ685ล 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จูริสฯ กรุ๊ป, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.077 จ685ล 2536] (5).

13. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับมาตรฐาน / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง.

โดย สัก กอแสงเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ส518ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 ส518ป] (5).

14. มาสนุกกับกฎหมายว่าด้วยการเล่นแชร์ / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

โดย พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0922 พ441ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0922 พ441ม] (6).

15. วิธีแบ่งมรดก / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

โดย พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

เลขเรียกหนังสือ: 346.05 พ441ว 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.05 พ441ว 2535] (4).

16. วิธีตอบข้อสอบกฎหมาย / จิตติ เจริญฉ่ำ.

โดย จิตติ เจริญฉ่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.01 จ419ว 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.01 จ419ว 2535] (5).

17. สรุปวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ปริญญา จิตรการนทีกิจ.

โดย ปริญญา จิตรการนทีกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ป458ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 ป458ส] (5).

18. รัฐธรรมนูญและการปกครอง : รวมบทความของพงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย / รวบรวมโดย ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล และ ดวงพร มาจำเนียร.

โดย พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย | พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว | ดวงพร มาจำเนียร.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 พ134ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 พ134ร] (1).

19. ย่อหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า / โกวิท สมไวย์.

โดย โกวิท สมไวย์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0488 ก951ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0488 ก951ย] (6).

20. คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / กุศล บุญยืน.

โดย กุศล บุญยืน.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ก729ค 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับแก้ไข ป.ว.อ.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ก729ค 2535] (9).