ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 157 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยหุ้นบุริมสิทธิ / โดย อำนาจ บุบผามาศ

โดย อำนาจ บุบผามาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 346.0666 อ686ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.0666 อ686ป] (1). Items available for reference: [Call number: 346.0666 อ686ป] (1).

2. การพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม / โดย สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

โดย สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต.

เลขเรียกหนังสือ: 345.07 ส558ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.07 ส558ก] (1). Items available for reference: [Call number: 345.07 ส558ก] (1).

3. (ร่าง) กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Electronic commerce law / กฤษณะ ช่างกล่อม

โดย กฤษณะ ช่างกล่อม.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 ก281ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 ก281ร] (1).

4. (ร่าง) กฎหมายลายมือชื่อดิจิตอล = Digital signature law / กฤษณะ ช่างกล่อม

โดย กฤษณะ ช่างกล่อม.

เลขเรียกหนังสือ: 343.0994 ก281ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.0994 ก281ร] (1).

5. รายงานการวิจัย (ฉบับย่อ) เรื่องบทบาทของภาคเอกชนในการควบคุมอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ = The role of the private sector in controlling property-Related crimes / โดย รัชนีกร โชติชัยสถิตย์

โดย รัชนีกร โชติชัยสถิตย์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา. ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชม 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

6. รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์เรื่องความจำเป็น ผลดี ผลเสีย ของกฎหมายเกี่ยวกับเอดส์ = The necessity, advantage and disadvantage in enforcement of AIDS law / หัวหน้าโครงการวิจัย วชิระ สิงหะคเชนทร์

โดย วชิระ สิงหะคเชนทร์ | สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04369792 ว152ว (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.04369792 ว152ว] (1).

7. โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ = Research on analysis of the decisions of the court and justices of the constitutional court / โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ และคณะ

โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ว689ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ว689ค] (2).

8. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับมาตรฐาน / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง

โดย สัก กอแสงเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 347.05 ป352 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: แก้ไขเพิ่มเติมสมบูรณ์ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347.05 ป352] (1).

9. กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ / จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพากร

โดย กรมสรรพากร. สำนักงานเลขานุการกรม. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่.

เลขเรียกหนังสือ: 343.005 ก169ก (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2543-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.005 ก169ก] (1).

10. (ร่าง) รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย / จัดทำโดย คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ

โดย สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ส227ร (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ส227ร] (1).

11. รายงานวิจัย การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว : เพื่อตอบสนองการคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัว = Javenile and family justice reform : for response to child and family protection / วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล.

โดย วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว, 2545สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

12. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 346 ป352 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 ป352] (3).

13. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการของเสียอันตราย / หัวหน้าโครงการ, กอบกุล รายะนาคร.

โดย กอบกุล รายะนาคร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

14. รวมกฎหมายแรงงานและประกันสังคม / สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ร155 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ร155] (3).

15. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2541 : ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2540 / รวบรวมโดย นัยนา เกิดวิชัย

โดย นัยนา เกิดวิชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 346 ป352 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิตินัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346 ป352] (1).

16. รายงานการวิจัยเรื่องจรรยาบรรณของตุลาการศาลปกครอง / ธงทอง จันทรางศุ, ศารทูล สันติวาสะ, มานิตย์ จุมปา

โดย ธงทอง จันทรางศุ | ศารทูล สันติวาสะ | มานิตย์ จุมปา.

เลขเรียกหนังสือ: 340.092072 ธ129ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340.092072 ธ129ร] (2).

17. การจัดการสินสมรส = The management of the community property (Sin Somros) / โดย ยุพาพรรณ์ กิจวัตร์

โดย ยุพาพรรณ์ กิจวัตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.042 ย414ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.042 ย414ก] (1). Items available for reference: [Call number: 346.042 ย414ก] (1).

18. การหมั้น : วิเคราะห์ลักษณะพิเศษและผลทางกฎหมาย / โดย วรนาฏ ศรีบุญพงศ์

โดย วรนาฏ ศรีบุญพงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 346.016 ว214ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.016 ว214ก] (1). Items available for reference: [Call number: 346.016 ว214ก] (1).

19. รายงานวิจัยการนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะ / หัวหน้าโครงการ, กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ; คณะผู้วิจัย, กรกันยา สุวรรณพานิช ... [และคนอื่น ๆ]

โดย กมลชัย รัตนสกาววงศ์ | กรกันยา สุวรรณพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 345.05 ก136ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.05 ก136ค] (1).

20. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน / คณะผู้วิจัย, นวลน้อย ตรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย นวลน้อย ตรีรัตน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 364.1 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364.1 ร451] (1).